Файлын сан

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Эдийн засгийн секторын ангилал718.6 kb2018-01-19910Эдийн засгийн секторын ангилал
Олон улсын худалдааны стандарт ангилал-4.0440.5 kb2015-12-101,547Олон улсын худалдааны стандарт ангилал-4.0
Санхүүгийн болон санхүүгийн бус хөрөнгийн ангилал42.5 kb2015-04-29674Санхүүгийн болон санхүүгийн бус хөрөнгийн ангилал
Засаг захиргааны нэгжийн код-Аймаг/Нийслэл-Сум/Дүүрэг-Баг/Хороо211.1 kb2015-04-015,803Засаг захиргааны нэгжийн код-Аймаг/Нийслэл-Сум/Дүүрэг-Баг/Хороо
Эдийн засгийн секторын ангилал14.7 kb2015-03-111,688Эдийн засгийн секторын ангилал
Барилгын төрөл12.1 kb2013-12-231,377Барилгын төрөл
Орон сууцны төрөл, байшингийн төрөл11.1 kb2013-12-23956Орон сууцны төрөл, байшингийн төрөл
Сургуулийн өмнөх боловсрол, сургуульд хамрагдалтын байдал10.6 kb2013-12-23783Сургуулийн өмнөх боловсрол, сургуульд хамрагдалтын байдал
Нийгмийн халамжид хамрагдсан байдал10.7 kb2013-12-23691Нийгмийн халамжид хамрагдсан байдал
Суурьшлын байдал11.6 kb2013-12-23536Суурьшлын байдал
Хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр10.8 kb2013-12-231,796Хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр
Шашин шүтлэгийн байдал10.3 kb2013-12-23370Шашин шүтлэгийн байдал
Өрхийн тэргүүлэгчтэй хамаарах хамаарал11.3 kb2013-12-23253Өрхийн тэргүүлэгчтэй хамаарах хамаарал
Гэрлэлтийн байдал10.4 kb2013-12-23548Гэрлэлтийн байдал
Боловсролын түвшин11 kb2013-12-231,583Боловсролын түвшин
Барааг кодлох уялдуулсан нэгдсэн систем HS491.8 kb2013-12-231,216Барааг кодлох уялдуулсан нэгдсэн систем HS
Үндэс угсааны ангилал11 kb2013-12-23821Үндэс угсааны ангилал
Хувийн зориулалттай хэрэглээний бараа үйлчилгээний ангилал (COICOP)23.3 kb2013-12-23340Хувийн зориулалттай хэрэглээний бараа үйлчилгээний ангилал (COICOP)
Үйлчилгээний байгууллагын ангилал11.4 kb2013-12-23872Үйлчилгээний байгууллагын ангилал
Валют16.7 kb2013-12-23438Валют
НҮБ-аас баталсан дэлхийн бүс нутгийн ангилал, улс орны код53.1 kb2013-12-23275НҮБ-аас баталсан дэлхийн бүс нутгийн ангилал, улс орны код
Тээвэр, тээврийн хэрэгсэл11.3 kb2013-12-23574Тээвэр, тээврийн хэрэгсэл
Үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдал11.2 kb2013-12-23491Үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдал
Усан хангамж11.2 kb2013-12-23321Усан хангамж
Газрын нэгдсэн сан11.2 kb2013-12-23304Газрын нэгдсэн сан
Зип код46.2 kb2013-12-23725Зип код
Гудамж хороолол68.1 kb2013-12-23309Гудамж хороолол
Гэмт хэргийн ангилал11.1 kb2013-12-23493Гэмт хэргийн ангилал
Төрийн бус байгууллагын ангилал11 kb2013-12-23451Төрийн бус байгууллагын ангилал
Хоршооны төрөл11 kb2013-12-23291Хоршооны төрөл
Орлогын хэлбэр10.6 kb2013-12-23497Орлогын хэлбэр
Ажил эрхэлдэггүй шалтгаан10.4 kb2013-12-23346Ажил эрхэлдэггүй шалтгаан
Ажил эрхлэлтийн байдал10.1 kb2013-12-23650Ажил эрхлэлтийн байдал
Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал (ISCO-08)66.7 kb2013-12-231,811Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал (ISCO-08)
Өрхөд үйлчилдэг ашгийн бус байгууллагын ангилал /COPNI/12 kb2013-12-23241Өрхөд үйлчилдэг ашгийн бус байгууллагын ангилал /COPNI/
Насны бүлэг11.4 kb2013-12-23593Насны бүлэг
Хүйс10.8 kb2013-12-23347Хүйс
Бүтээгдэхүүн үйлчлгээний нэгдсэн ангилал (CPC)156.3 kb2013-12-23913Бүтээгдэхүүн үйлчлгээний нэгдсэн ангилал (CPC)
Олон улсын худалдааны стандарт ангилал /SITC/644.4 kb2013-12-23319Олон улсын худалдааны стандарт ангилал /SITC/
Улсын ангилал20.4 kb2013-12-23312Улсын ангилал
Засгийн газраас санхүүжүүлдэг үйл ажиллагааны салбарын олон улсын ангилал /COFOG/11.2 kb2013-12-23253Засгийн газраас санхүүжүүлдэг үйл ажиллагааны салбарын олон улсын ангилал /COFOG/
Аж ахуйн нэгж байгууллагын харьяаллын хэлбэр11.1 kb2013-12-23382Аж ахуйн нэгж байгууллагын харьяаллын хэлбэр
Аж ахуйн нэгж байгууллагын байгуулагдсан хэлбэр10.7 kb2013-12-23307Аж ахуйн нэгж байгууллагын байгуулагдсан хэлбэр
Аж ахуйн нэгжийн группын ангилал27.2 kb2013-12-23389Аж ахуйн нэгжийн группын ангилал
Аж ахуйн нэгж байгууллагын өмчийн хэлбэр10.7 kb2013-12-23383Аж ахуйн нэгж байгууллагын өмчийн хэлбэр
Аж ахуйн нэгж байгууллагын хариуцлагын хэлбэр12.5 kb2013-12-23310Аж ахуйн нэгж байгууллагын хариуцлагын хэлбэр
Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын агилал 4.0 (ISIC4.0)98.2 kb2013-12-231,098Эдийн засгийн  бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын агилал 4.0 (ISIC4.0)
Монгол Улсын тосгон /хот маягийн суурин/-ы жагсаалт11.4 kb2013-12-23396Монгол Улсын тосгон /хот маягийн суурин/-ы жагсаалт