Файлын сан

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Эдийн засгийн секторын ангилал718.6 kb2018-01-191,037Эдийн засгийн секторын ангилал
Олон улсын худалдааны стандарт ангилал-4.0440.5 kb2015-12-101,631Олон улсын худалдааны стандарт ангилал-4.0
Санхүүгийн болон санхүүгийн бус хөрөнгийн ангилал42.5 kb2015-04-29706Санхүүгийн болон санхүүгийн бус хөрөнгийн ангилал
Засаг захиргааны нэгжийн код-Аймаг/Нийслэл-Сум/Дүүрэг-Баг/Хороо211.1 kb2015-04-015,839Засаг захиргааны нэгжийн код-Аймаг/Нийслэл-Сум/Дүүрэг-Баг/Хороо
Эдийн засгийн секторын ангилал14.7 kb2015-03-111,721Эдийн засгийн секторын ангилал
Барилгын төрөл12.1 kb2013-12-231,412Барилгын төрөл
Орон сууцны төрөл, байшингийн төрөл11.1 kb2013-12-23994Орон сууцны төрөл, байшингийн төрөл
Сургуулийн өмнөх боловсрол, сургуульд хамрагдалтын байдал10.6 kb2013-12-23802Сургуулийн өмнөх боловсрол, сургуульд хамрагдалтын байдал
Нийгмийн халамжид хамрагдсан байдал10.7 kb2013-12-23714Нийгмийн халамжид хамрагдсан байдал
Суурьшлын байдал11.6 kb2013-12-23569Суурьшлын байдал
Хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр10.8 kb2013-12-231,850Хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр
Шашин шүтлэгийн байдал10.3 kb2013-12-23399Шашин шүтлэгийн байдал
Өрхийн тэргүүлэгчтэй хамаарах хамаарал11.3 kb2013-12-23273Өрхийн тэргүүлэгчтэй хамаарах хамаарал
Гэрлэлтийн байдал10.4 kb2013-12-23578Гэрлэлтийн байдал
Боловсролын түвшин11 kb2013-12-231,655Боловсролын түвшин
Барааг кодлох уялдуулсан нэгдсэн систем HS491.8 kb2013-12-231,288Барааг кодлох уялдуулсан нэгдсэн систем HS
Үндэс угсааны ангилал11 kb2013-12-23882Үндэс угсааны ангилал
Хувийн зориулалттай хэрэглээний бараа үйлчилгээний ангилал (COICOP)23.3 kb2013-12-23363Хувийн зориулалттай хэрэглээний бараа үйлчилгээний ангилал (COICOP)
Үйлчилгээний байгууллагын ангилал11.4 kb2013-12-23903Үйлчилгээний байгууллагын ангилал
Валют16.7 kb2013-12-23460Валют
НҮБ-аас баталсан дэлхийн бүс нутгийн ангилал, улс орны код53.1 kb2013-12-23299НҮБ-аас баталсан дэлхийн бүс нутгийн ангилал, улс орны код
Тээвэр, тээврийн хэрэгсэл11.3 kb2013-12-23612Тээвэр, тээврийн хэрэгсэл
Үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдал11.2 kb2013-12-23510Үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдал
Усан хангамж11.2 kb2013-12-23349Усан хангамж
Газрын нэгдсэн сан11.2 kb2013-12-23323Газрын нэгдсэн сан
Зип код46.2 kb2013-12-23968Зип код
Гудамж хороолол68.1 kb2013-12-23338Гудамж хороолол
Гэмт хэргийн ангилал11.1 kb2013-12-23517Гэмт хэргийн ангилал
Төрийн бус байгууллагын ангилал11 kb2013-12-23480Төрийн бус байгууллагын ангилал
Хоршооны төрөл11 kb2013-12-23311Хоршооны төрөл
Орлогын хэлбэр10.6 kb2013-12-23519Орлогын хэлбэр
Ажил эрхэлдэггүй шалтгаан10.4 kb2013-12-23374Ажил эрхэлдэггүй шалтгаан
Ажил эрхлэлтийн байдал10.1 kb2013-12-23671Ажил эрхлэлтийн байдал
Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал (ISCO-08)66.7 kb2013-12-231,948Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал (ISCO-08)
Өрхөд үйлчилдэг ашгийн бус байгууллагын ангилал /COPNI/12 kb2013-12-23270Өрхөд үйлчилдэг ашгийн бус байгууллагын ангилал /COPNI/
Насны бүлэг11.4 kb2013-12-23632Насны бүлэг
Хүйс10.8 kb2013-12-23371Хүйс
Бүтээгдэхүүн үйлчлгээний нэгдсэн ангилал (CPC)156.3 kb2013-12-23953Бүтээгдэхүүн үйлчлгээний нэгдсэн ангилал (CPC)
Олон улсын худалдааны стандарт ангилал /SITC/644.4 kb2013-12-23336Олон улсын худалдааны стандарт ангилал /SITC/
Улсын ангилал20.4 kb2013-12-23336Улсын ангилал
Засгийн газраас санхүүжүүлдэг үйл ажиллагааны салбарын олон улсын ангилал /COFOG/11.2 kb2013-12-23273Засгийн газраас санхүүжүүлдэг үйл ажиллагааны салбарын олон улсын ангилал /COFOG/
Аж ахуйн нэгж байгууллагын харьяаллын хэлбэр11.1 kb2013-12-23402Аж ахуйн нэгж байгууллагын харьяаллын хэлбэр
Аж ахуйн нэгж байгууллагын байгуулагдсан хэлбэр10.7 kb2013-12-23334Аж ахуйн нэгж байгууллагын байгуулагдсан хэлбэр
Аж ахуйн нэгжийн группын ангилал27.2 kb2013-12-23411Аж ахуйн нэгжийн группын ангилал
Аж ахуйн нэгж байгууллагын өмчийн хэлбэр10.7 kb2013-12-23405Аж ахуйн нэгж байгууллагын өмчийн хэлбэр
Аж ахуйн нэгж байгууллагын хариуцлагын хэлбэр12.5 kb2013-12-23332Аж ахуйн нэгж байгууллагын хариуцлагын хэлбэр
Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын агилал 4.0 (ISIC4.0)98.2 kb2013-12-231,140Эдийн засгийн  бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын агилал 4.0 (ISIC4.0)
Монгол Улсын тосгон /хот маягийн суурин/-ы жагсаалт11.4 kb2013-12-23424Монгол Улсын тосгон /хот маягийн суурин/-ы жагсаалт