Холбоо барих

Хаяг: Засгийн газрын III байр Бага тойруу-44, Улаанбаатар-11, Монгол улс
Утас : +(976)-11-321433 Лавлах утас: 1900-1212 Факс: +(976)-11-324518 И-мэйл: information@nso.mn

Хариуцсан чиглэл Албан тушаал Холбоо барих утас
Удирдлага
Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах ҮСХ-ны дарга 260262
Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах ҮСХ-ны дэд дарга 262311
1. Тамгын газар
Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Газрын дарга 262767
1.1 Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс
Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Хэлтсийн дарга  261532
Хууль, хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг Ахлах референт 264805
Худалдан авах ажиллагаа, дотоод ажил Референт 329940
Хүний нөөц Шинжээч
Даргын зөвлөл, орон нутаг, дотоод ажил Ахлах шинжээч 261523
ҮСХ-ны зөвлөл, удирдлагын шуурхай, төлөвлөгөө, тайлан, дотоод ажил Ахлах шинжээч
Даргын туслах Зохион байгуулагч 261433, 320262
Архив, бичиг хэрэг Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 321433
1.2 Хяналт шинжилгээ, мониторингийн хэлтэс
Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Хэлтсийн дарга  329271
Чанарын хяналт, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, Статистикийн улсын байцаагч Шинжээч 264797
Статистикийн улсын байцаагч, системчилсэн болон санхүүгийн хяналт, үнэлгээ Шинжээч 
Шилэн данс, нөлөөллийн болон санхүүгийн хяналт үнэлгээ, Статистикийн улсын байцаагч Шинжээч 
1.3 Санхүүгийн хэлтэс
Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Хэлтсийн дарга  322767
Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоог нэгтгэх, тайлан баланс гаргах, санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцаж ажиллах Ерөнхий нягтлан бодогч 261524
ҮСХ-нд хэрэгжиж байгаа төслийн санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцах, санхүүгийн тайлангуудыг гаргаж ОУ-ын байгууллагуудад хүргүүлэх Ахлах шинжээч
Нярав Нярав 263490
1.4 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс
Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Хэлтсийн дарга  261530
Үндэсний статистикийн салбарын олон талт болон хоёр талын хамтын ажиллагаа Ахлах референт 329125
Үндэсний статистикийн салбарын хоёр талын хамтын ажиллагаа Референт
Үндэсний статистикийн салбарын олон талт хамтын ажиллагаа Шинжээч
Үндэсний статистикийн салбарын  хоёр талын хамтын ажиллагаа Шинжээч
1.5 Олон нийттэй харилцах хэлтэс
Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Хэлтсийн дарга  260434
Хэлтсийн өдөр тутмын ажилд хяналт тавьж ажиллах Ахлах референт 322424
Статистикийн маркетинг, сурталчилгаа Референт
Сургалтын үйл ажиллагаа Ахлах шинжээч
Статистикийн хэвлэмэл бүтээгдэхүүний үйлчилгээ Шинжээч 326414
Статистикийн цахим мэдээллийн үйлчилгээ Зохион байгуулагч
Хэвлэлийн эх бэлтгэгч Хэвлэлийн технологич 266414
2. Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газар
Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Газрын дарга 263968
2.1 Үндэсний тооцооны алба
Үндэсний тооцооны данс, нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл, аймгийн ДНБ, бүтээмж, албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 261502
ДНБ (эцсийн ашиглалтын арга, матрицууд): экспорт, импорт, Далд эдийн засаг, байгаль орчны татварын данс Статистикч
ДНБ (үйлдвэрлэлийн арга, матрицууд): үйлдвэрлэлийн салбар Ахлах шинжээч
ДНБ (эцсийн ашиглалтын арга, матрицууд): эцсийн хэрэглээ, хуримтлал, хөрөнгө оруулалт, Эрчим хүчний данс Ахлах шинжээч
ДНБ (орлогын арга, матрицууд), үйлчилгээний салбар Ахлах шинжээч
ДНБ (үйлдвэрлэлийн арга): хөдөө аж ахуй, үйлчилгээний салбар Шинжээч
2.2 Шинэчлэл хөгжлийн алба
Хууль тогтоомж, дунд хугацааны  хөтөлбөрийн  шинэчлэл, тогтвортой хөгжлийн зорилготой холбоотой ажил, албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 261560
Статистикийн чанарын удирдлага, гадаад хамтын ажиллагааны нэгдсэн зохицуулалт, тогтвортой хөгжлийн зорилготой холбоотой ажлууд Статистикч
Статистикийн үйл ажиллагааны ерөнхий загвар (GSBPM), арга зүй уялдаа зохицуулалт, тогтвортой хөгжлийн зорилготой холбоотой ажлууд, АЗБЗ-ийн хурал Ахлах шинжээч
Статистикийн салбарыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр,  тогтвортой хөгжлийн зорилготой холбоотой ажлууд Шинжээч
2.3 Шинжилгээ судалгаа, түүврийн алба
Түүврийн арга зүйн асуудал болон албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах  Ахлах статистикч 262903
Байгаль орчин-эдийн засгийн данс Статистикч
Дэлхийн эдийн засаг, гадаад зах зээлийн сар бүрийн мэдээ, Мэдээлэл тархаах тусгай стандартууд (SDDS, e-GDDS) Шинжээч
Хүн амын хэтийн тооцоо, нийгмийн чиглэлийн шинжилгээ, судалгааны ажил боловсруулах, Хүний хөгжлийн индекс тооцох Шинжээч
Эдийн засаг, байгаль орчны чиглэлийн шинжилгээ, судалгааны ажил боловсруулах, хэтийн төлөвийг тодорхойлох Шинжээч
3. Хүн ам, нийгмийн статистикийн газар
Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Газрын дарга 264554
3.1. Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчоо
Товчооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Товчооны дарга 263964
Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан Ахлах статистикч 267547
Хүн амын тооллого Статистикч
Орон сууцны тооллого Ахлах шинжээч
Аялал жуулчлалын статистик, ХАӨМС Ахлах шинжээч
Хүн амын статистик, ХАӨМС Шинжээч
Газарзүйн мэдээллийн сан Ахлах шинжээч 261522
3.2 Өрхийн орлого, зарлагын судалгааны алба
Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 262325
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны мэдээллийн шалгалт, тодруулга, нэгтгэл хийх, боловсруулалт, шинжилгээ хийх
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны боловсруулалт, шинжилгээ хийх Статистикч
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны боловсруулалт, шинжилгээ хийх, 2 дахь шатны түүвэрлэлт хийх Ахлах шинжээч
Хүн амын амьжиргааны доод түвшний тооцоо хийх, ӨНЭЗС-ны мэдээ хариуцах, динамик бүрдүүлэх, зардлын тооцоо хийх. НБХҮ-ний мэдээ Ахлах шинжээч
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны мэдээллийн шалгалт, тодруулга, нэгтгэл хийх, боловсруулалт, шинжилгээ хийх Шинжээч
3.3 Ажиллах хүчний судалгааны алба
Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 265543
Ажиллах хүчний судалгааны мэдээллийн үр дүнд логик шалтгалт хийх, гарсан алдааг засварлах, жингийн тооцоог хийж, үр дүнгийн боловсруулалт Ахлах шинжээч
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн мэдээ, ТХЗ-ын Зохистой Хөдөлмөр Эрхлэлтийн үзүүлэлтүүд Шинжээч
Ажиллах хүчний судалгааны Мэдээллийн бааз, түүвэр болон Төрийн албан хаагчдын мэдээ Шинжээч
3.4 Нийгмийн статистикийн алба
Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 263966
Хөгжлийн бэрхшээл, Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, амьдралын туршлага судалгаа Статистикч
Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа Статистикч
Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа Ахлах шинжээч
Эрүүл мэнд Ахлах шинжээч
Дундаж цалин Шинжээч
Гэмт хэрэг Ахлах шинжээч
Жендэр Шинжээч
Эрүүл мэнд
Шинжлэх ухаан Шинжээч
Жендэр
Боловсрол Шинжээч
Боловсрол Шинжээч
Нийгмийн даатгал халамж
4. Эдийн засгийн статистикийн газар
Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Газрын дарга 263152
4.1 Эдийн засгийн статистикийн алба
Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 323152
Барилга Статистикч 261563
Аж үйлдвэр Ахлах шинжээч
Тээвэр, холбоо Шинжээч
Аж үйлдвэр Шинжээч
Дотоод худалдаа Ахлах шинжээч
Мал аж ахуй Ахлах шинжээч 261565
Газар тариалан Ахлах шинжээч
Гадаад худалдаа Шинжээч
Төсөв Шинжээч
Тээвэр, холбоо, дотоод худалдааны үйлдвэрлэгчийн үнэ Шинжээч
Байгаль орчин, хөрөнгө оруулалт Шинжээч
Мөнгө, зээл, үнэт цаас, даатгал Шинжээч
Хөдөө аж ахуй Шинжээч
4.2 Үнийн алба
Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах, гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс Ахлах статистикч 323152
Тээвэр, холбоо, дотоод худалдааны үйлдвэрлэгчийн үнэ Статистикч 261561
Аж үйлдвэр, ЗБЗГ-ын үйлдвэрлэгчийн үнэ 
Хэрэглээний үнийн индекс Шинжээч
Хэрэглээний үнийн индекс Шинжээч
4.3 Бизнес регистрийн алба
Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 261567
Бизнес регистер /Архангай, Баянхонгор, Булган, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Орхон, Сүхбаатар, дүүрэг/ Ахлах шинжээч
Бизнес регистер /Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй/ Шинжээч
Бизнес регистер /Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд, Багануур, Багахангай, Баянгол/ Шинжээч
Бизнес регистер /Орхон, Дундговь, Говьсүмбэр, Багануур, Багахангай, Налайх/ Шинжээч
Бизнес регистер /Дорнод, Схбаатар, Хэнтий, Баянзүрх, Хан-Уул/ Шинжээч
5. Мэдээллийн технологийн газар
Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Газрын дарга 267885
Сүлжээ Ахлах референт 260744
ХАА, бизнес регистр Ахлах шинжээч 328414
Хүн ам, нийгмийн статистикийн судалгаа, CPI Ахлах шинжээч
www.1212.mn, 1212 аппликейшн Шинжээч
Сар, улирлын мэдээ, Тооллого, судалгааны каталоги, Нээлттэй мэдээлэл Шинжээч
Сар улирлын мэдээ, Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, мета мэдээлэл Шинжээч 260744
Мэдээ боловсруулалт Шинжээч
Веб сайт, 1212.mn аппликейшн Шинжээч
Сүлжээ, систем Шинжээч 327548
Сүлжээ, систем Шинжээч