Хүн ам

Энэ бүлэгт Монгол Улсын хүн амын өсөлт, нас, хүйсийн бүтэц, төрөлт, нас баралт, гэрлэлт, цуцлалт, үрчлэлт гэх мэт хүн амын ердийн хөдөлгөөний статистикийн үзүүлэлтийг тусгав. Хүн амын статистикийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь 10 жил тутамд явуулдаг хүн ам, орон сууцны тооллого, хүн амын ердийн болон шилжих хөдөлгөөний жил бүрийн мэдээ тайлан болно. Монгол Улсын хүн амд Монгол Улсын нутаг дэсгэрт оршин суугаа болон гадаадад 6, түүнээс дээш сарын хугацаагаар оршин суугаа Монгол Улсын харьяат хүн амыг хамруулна. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн ам-Монгол Улсын засаг захиргааны нэгжид 183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар оршин сууж байгаа хүн амыг ойлгоно. Жилийн дундаж хүн амын тоог жилийн эхний болон эцсийн хүн амын тооны нийлбэрийг 2-т хувааж тооцно.

БүлэгХүснэгтийн нэр
Хүн ам МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, нэг нас, хүйсээр
Хүн ам МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйсээр
Хүн ам МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, хот/хөдөөгөөр
Хүн ам МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/хөдөөгөөр
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, сум/дүүргээр
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, баг/хороогоор
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, баг/хороогоор
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, баг/хороо, хот/хөдөөгөөр
Хүн ам ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэлээр
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ХҮН АМЫН ТОО, сум/дүүргээр
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ХҮН АМЫН ТОО, баг/хороогоор
Хүн ам ХҮН АМЫН НЯГТРАЛ, аймаг, нийслэлээр
Хүн ам ХҮН АМЫН НЯГТРАЛ, сумаар
Хүн ам ХҮН АМ ЗҮЙН АЧААЛАЛ, аймаг, нийслэлээр
Хүн ам ХҮН АМ ЗҮЙН АЧААЛАЛ, сум/дүүргээр
Хүн ам ХҮН АМЫН ШИЛЖИХ ХӨДӨЛГӨӨН, аймаг/нийслэлээр
Хүн ам МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, нэг нас, хүйс, насны бүлгээр
Өрх ӨРХИЙН ТОО, аймаг/нийслэлээр
Өрх ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/ хөдөөгөөр
Өрх ӨРХИЙН ТОО, сум/дүүргээр
Өрх ӨРХИЙН ТОО, баг/хороо, хот/хөдөөгөөр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТИЙН ТОО, аймаг/нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр, аймгаар
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр, сумаар
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙН ТОО, эхийн насны бүлгээр, аймаг/нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТИЙН КОЭФФИЦИЕНТ
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТИЙН КОЭФФИЦИЕНТ, аймаг/нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТИЙН ЕРӨНХИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, сум/дүүргээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨХ ҮЕИЙН ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА , аймаг/нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨХ ҮЕИЙН ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА , сумаар
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, бүс, аймаг/нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, боловсролын түвшнээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, боловсролын түвшин, аймаг/нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, боловсролын түвшин, сум/дүүргээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, гэрлэлтийн байдлаар , аймаг/нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, гэрлэлтийн байдал , сум/дүүргээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРАЛТЫН ТОО, аймаг/нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРАЛТЫН ТОО, хүйсээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны бүлгээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРАЛТЫН ТОО, хүйс, аймаг/нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРАЛТЫН ТОО, хүйсээр, сум/дүүргээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, насны бүлэг, аймаг/нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, насны бүлэг, сум/дүүргээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, боловсролын түвшингээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн 1000 ХҮНД НОГДОХ ТӨРӨЛТ, НАС БАРАЛТ, ЦЭВЭР ӨСӨЛТ, аймаг/ нийслэлээр, улирлаар
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРАЛТЫН ЕРӨНХИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, сум/дүүргээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, улсын дүн, хүйсээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, хүйс, аймаг/нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭРЛЭЛТ, ЦУЦЛАЛТЫН ТОО, аймаг/нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭРЛЭЛТ,ЦУЦЛАЛТЫН ТОО, сум/дүүргээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭРЛЭЛТЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр, насны бүлгээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭР БҮЛ ЦУЦЛАЛТЫН ТОО, гэр бүл байсан хугацаагаар
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭРЛЭЛТЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, насны бүлгээр, сум/дүүргээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭРЛЭЛТ, ЦУЦЛАЛТ, 1000 хүнд ногдохоор, аймаг, нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭРЛЭЛТ, ЦУЦЛАЛТ, 1000 хүнд ногдохоор, сум/дүүргээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ҮРЧЛЭЛТ, 1000 хүнд ногдохоор, аймаг/ нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ҮРЧЛҮҮЛСЭН ХҮҮХДИЙН ТОО, насны бүлгээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТ, НАС БАРАЛТ, ЕРДИЙН ЦЭВЭР ӨСӨЛТ, 1000 хүнд ногдохоор, аймаг/нийслэлээр
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, гэрлэлтийн байдлаар
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ҮРЧЛЭЛТ, сумаар
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙН ТОО, эхийн насны бүлгээр, сумаар
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, гишүүдийн тоогоор
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ӨРХ ҮҮСГЭН ГАНЦ БИЕЭР АМЬДАРДАГ ӨНДӨР НАСТАЙ ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ӨРХ ҮҮСГЭН ГАНЦ БИЕЭР АМЬДАРДАГ ӨНДӨР НАСТАЙ ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр , багаар
Нийгмийн зарим үзүүлэлт 16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ, ГЭР БҮЛГҮЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр
Нийгмийн зарим үзүүлэлт 16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ 4, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ, бүс, аймаг, нийслэлээр
Нийгмийн зарим үзүүлэлт 18 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ 4, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ, бүс, аймаг, нийслэлээр
Нийгмийн зарим үзүүлэлт БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр
Нийгмийн зарим үзүүлэлт БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, багаар, хүйсээр
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ХАГАС ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ХАГАС ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, багаар, хүйсээр
Хүн амын 2010-2040 оны хэтийн шинэчилсэн тооцоо МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭХ ХҮН АМЫН ХУВЬД ТООЦСОН ТӨРӨЛТИЙН ААЖИМ БУУРАЛТТАЙ ҮЕИЙН ХҮН АМЫН ТОО, ХУВИЛБАР 1А
Хүн амын 2010-2040 оны хэтийн шинэчилсэн тооцоо МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭХ ХҮН АМЫН ХУВЬД ТООЦСОН ТӨРӨЛТИЙН ДУНДАЖ БУУРАЛТТАЙ ҮЕИЙН ХҮН АМЫН ТОО, ХУВИЛБАР 1Б
Хүн амын 2010-2040 оны хэтийн шинэчилсэн тооцоо МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭХ ХҮН АМЫН ХУВЬД ТООЦСОН ТӨРӨЛТИЙН ХУРДАЦТАЙ БУУРАЛТТАЙ ҮЕИЙН ХҮН АМЫН ТОО, ХУВИЛБАР 1В
Хүн амын 2010-2040 оны хэтийн шинэчилсэн тооцоо МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ХУВЬД ТООЦСОН ТӨРӨЛТИЙН ААЖИМ БУУРАЛТТАЙ ҮЕИЙН ХҮН АМЫН ТОО, ХУВИЛБАР 2А
Хүн амын 2010-2040 оны хэтийн шинэчилсэн тооцоо МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ХУВЬД ТООЦСОН ТӨРӨЛТИЙН ДУНДАЖ БУУРАЛТТАЙ ҮЕИЙН ХҮН АМЫН ТОО, ХУВИЛБАР 2Б
Хүн амын 2010-2040 оны хэтийн шинэчилсэн тооцоо МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ХУВЬД ТООЦСОН ТӨРӨЛТИЙН ХУРДАЦТАЙ БУУРАЛТТАЙ ҮЕИЙН ХҮН АМЫН ТОО, ХУВИЛБАР 2В
Хүн амын 2010-2040 оны хэтийн шинэчилсэн тооцоо МОНГОЛ УЛСЫН НИЙТ ХҮН АМЫН ХУВЬД ТООЦСОН ТӨРӨЛТИЙН ДУНДАЖ БУУРАЛТТАЙ ҮЕИЙН ХҮН АМЫН ТОО, АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, ХҮЙС, НАСНЫ БҮЛГЭЭР, ХУВИЛБАР 2Б
Хүн амын 2010-2040 оны хэтийн шинэчилсэн тооцоо МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭХ ХҮН АМЫН ХУВЬД ТООЦСОН ТӨРӨЛТИЙН ДУНДАЖ БУУРАЛТТАЙ ҮЕИЙН ХҮН АМЫН ТОО, АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, ХҮЙС, НАСНЫ БҮЛГЭЭР, ХУВИЛБАР 1Б
Хүүхэд 16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ 4, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр
Хүүхэд ҮРЧЛҮҮЛСЭН ХҮҮХДИЙН ТОО, насны бүлгээр
Хүүхэд ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙН ТОО, эхийн насны бүлгээр
Хүүхэд ХАГАС ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр
Хүүхэд БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр
Хүүхэд ҮРЧЛҮҮЛСЭН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг нийслэлээр
Хүүхэд ТӨРӨХ ҮЕИЙН ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА , аймаг/нийслэлээр
Хүүхэд ҮРЧЛЭЛТ, 1000 хүнд ногдохоор, аймаг/ нийслэлээр
Хүүхэд ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр
Хүүхэд ТӨРӨЛТИЙН КОЭФФИЦИЕНТ
Хүүхэд НЭГ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, аймаг, нийслэлээр
Хүүхэд ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, аймаг, нийслэлээр
Хүүхэд ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр
Хүүхэд ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр
Хүүхэд ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨДРӨӨР ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр
Хүүхэд ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр
Хүүхэд АМЬД ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙН ТОО, улсын дүн, сараар
Хүүхэд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, бүс, аймаг, нийслэл, жилийн бүрийн эцэст(амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд)
Хүүхэд ЭХИЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст
Хүүхэд ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар
Хүүхэд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хот, хөдөөгөөр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, насны бүлгээр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, бүсээр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, суурьшлаар
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, эхийн боловсролын түвшнээр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аж байдлын түвшний 5 тэнцүү бүлгээр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хот, хөдөөгөөр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, насны бүлгээр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, бүсээр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, суурьшлаар
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, эхийн боловсролын түвшнээр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аж байдлын түвшний 5 тэнцүү бүлгээр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хот, хөдөөгөөр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, насны бүлгээр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, бүсээр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, суурьшлаар
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ , эхийн боловсролын түвшнээр
Хүүхэд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аж байдлын түвшний 5 тэнцүү бүлгээр
Хүүхэд 1000 АМЬД ТӨРӨЛТӨД НОГДОХ 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН
Хүүхэд 1000 АМЬД ТӨРӨЛТӨД НОГДОХ НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН
Хүүхэд УЛААН БУРХАНЫ ЭСРЭГ ВАКЦИНЖУУЛАЛТАД ХАМРАГДСАН НЭГ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН ЖИН
Хүүхэд 100000 АМЬД ТӨРӨЛТӨД НОГДОХ ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, аймаг, нийслэлээр
Жендер НЭГ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, аймаг, нийслэлээр
Жендер ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭД, хүйс, аймаг, нийслэлээр
Жендер ТӨРӨХ ҮЕИЙН ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер БАГА БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ОХИД, ХӨВГҮҮДИЙН ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер БҮХ ШАТНЫ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨГСӨГЧИД, хичээлийн жилийн эхэнд
Жендер ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ЭМЭГТЭЙ, ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТООНЫ ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, хүйс, аймаг, нийслэлээр
Жендер ЦУЦЛАЛТ, ЦУЦЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, аймаг, нийслэлээр
Жендер ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ МЭДЛИЙН ХЭМЖҮҮР, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер 15, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧИД, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТЭРСЭН ГАДААДЫН ЗОРЧИГЧИД, орсон зорчигчид, хүйс, улсаар
Жендер ХОРТ ХАВДРААР НАС БАРАГЧИД, хүйс, аймаг, нийслэлээр
Жендер МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМ, хүйсээр
Жендер ГЭРЛЭЛТ, ГЭРЛЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, аймаг, нийслэлээр
Жендер ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, аймаг, нийслэлээр
Жендер ХӨДӨӨ АЖ АХУЙГААС БУСАД САЛБАРТ ЦАЛИНТАЙ АЖИЛ ЭРХЭЛЖ БАЙГАА ХҮН АМЫН ДОТОР ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВИЙН ЖИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТЭРСЭН ГАДААДЫН ЗОРЧИГЧИД, гарсан зорчигчид, хүйс, улсаар
Жендер АМЬД ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр
Жендер НАС БАРСАН ХҮН, зонхилох өвчний ангилаар, хүйсээр
Жендер ҮР ХӨНДӨЛТ, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер ХОРТ ХАВДРААР ШИНЭЭР ӨВЧЛӨГЧИД, хүйс, аймаг, нийслэлээр
Жендер ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер ЯДУУРЛЫН ТҮВШИН, бүсээр
Жендер ХОХИРОГЧ ИРГЭД
Жендер ХҮН АМЫН БИЧИГ ҮСГИЙН МЭДЛЭГ, хүйс, насны бүлгээр
Жендер ЖИРЭМСЛЭЛТЭЭС СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭРЭГЛЭДЭГ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер ӨСВӨР НАСНЫ ОХИДЫН ТӨРӨЛТИЙН ТҮВШИН, судалгаа явагдсан оноор
Жендер БҮХ ШАТНЫ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, хичээлийн жилийн эхэнд
Жендер ШYYХЭЭР ЯЛ ШИЙТГYYЛСЭН ХYН, хүйсээр
Жендер НАС БАРАЛТ, хүйс, насны бүлгээр
Жендер ТӨРӨХИЙН УЛМААС ЭНДСЭН ЭХ, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОРОЛЦООНЫ ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер ЖЕНДЕРИЙН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКC, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, салбар, хүйсээр
Жендер ЯДУУРЛЫН ГҮНЗГИЙРЭЛТ, бүсээр
Жендер ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ХҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер 18 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧ, бүс, аймаг, нийслэлээр_REC
Жендер ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, хүйс, боловсролын зэргээр
Жендер ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧ, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮД, хүйс, насны бүлгээр
Жендер ҮР ХӨНДӨЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр
Жендер ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ОХИД, ХӨВГҮҮДИЙН ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэлээр