Жендэр

Жендэрийн статистик Статистикийн уламжлалт салбаруудад эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн бодит амьдралтай холбогдолтой, жендэрийн тэгш байдлын талаарх ойлголт, бодлоготой хамаарал бүхий статистик мэдээллийг олж илрүүлэн, боловсруулж, тараан түгээхийг хэлнэ; Жендэрийн статистикийг боловсронгуй болгохын зэрэгцээ нийгэм дэх жендэрийн тэгш бус байдлыг арилгах, нийгэм, эдийн засаг, соёлын салбарын шинжилгээний асуудлыг хамарна. Монгол Улс жендэрийн статистикийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Статистикийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль ба холбогдох олон улсын гэрээ, конвенцуудын  зарчмыг суурь болгоно.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Жендэр НЭГ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, аймаг, нийслэлээр 2018-07-19
Жендэр БАГА БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ОХИД, ХӨВГҮҮДИЙН ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-25
Жендэр БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-23
Жендэр БҮХ ШАТНЫ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨГСӨГЧИД, хичээлийн жилийн эхэнд 2018-07-25
Жендэр ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ЭМЭГТЭЙ, ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТООНЫ ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-25
Жендэр АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, хүйс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-24
Жендэр ЦУЦЛАЛТ, ЦУЦЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, аймаг, нийслэлээр 2018-07-23
Жендэр ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ МЭДЛИЙН ХЭМЖҮҮР, бүс, аймаг, нийслэлээр 2014-08-11
Жендэр 15, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧИД, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-24
Жендэр ХОРТ ХАВДРААР НАС БАРАГЧИД, хүйс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-25
Жендэр МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМ, хүйсээр 2018-06-05
Жендэр ГЭРЛЭЛТ, ГЭРЛЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, аймаг, нийслэлээр 2018-07-23
Жендэр ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, аймаг, нийслэлээр 2018-07-19
Жендэр ХӨДӨӨ АЖ АХУЙГААС БУСАД САЛБАРТ ЦАЛИНТАЙ АЖИЛ ЭРХЭЛЖ БАЙГАА ХҮН АМЫН ДОТОР ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВИЙН ЖИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 2017-09-01
Жендэр АМЬД ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-23
Жендэр ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр 2017-08-14
Жендэр НАС БАРСАН ХҮН, зонхилох өвчний ангилаар, хүйсээр 2018-07-25
Жендэр ҮР ХӨНДӨЛТ, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-24
Жендэр ХОРТ ХАВДРААР ШИНЭЭР ӨВЧЛӨГЧИД, хүйс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-24
Жендэр ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-23
Жендэр ЯДУУРЛЫН ТҮВШИН, бүсээр 2017-09-01
Жендэр ХОХИРОГЧ ИРГЭД 2018-07-24
Жендэр ХҮН АМЫН БИЧИГ ҮСГИЙН МЭДЛЭГ, хүйс, насны бүлгээр 2015-06-11
Жендэр ЖИРЭМСЛЭЛТЭЭС СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭРЭГЛЭДЭГ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-24
Жендэр ӨСВӨР НАСНЫ ОХИДЫН ТӨРӨЛТИЙН ТҮВШИН, судалгаа явагдсан оноор 2014-08-11
Жендэр БҮХ ШАТНЫ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, хичээлийн жилийн эхэнд 2017-08-14
Жендэр ШYYХЭЭР ЯЛ ШИЙТГYYЛСЭН ХYН, хүйсээр 2019-03-19
Жендэр ТӨРӨХИЙН УЛМААС ЭНДСЭН ЭХ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-12-11
Жендэр АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОРОЛЦООНЫ ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-24
Жендэр ЖЕНДЕРИЙН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКC, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-23
Жендэр АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, салбар, хүйсээр 2018-07-24
Жендэр ЯДУУРЛЫН ГҮНЗГИЙРЭЛТ, бүсээр 2017-09-01
Жендэр ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧ, бүс, аймаг, нийслэлээр_REC 2014-08-20
Жендэр ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, хүйс, боловсролын зэргээр 2018-07-25
Жендэр ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-23
Жендэр УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮД, хүйс, насны бүлгээр 2017-08-15
Жендэр ҮР ХӨНДӨЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-24
Жендэр ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ОХИД, ХӨВГҮҮДИЙН ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэлээр 2017-08-14
Жендэр НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны бүлгээр 2018-04-12
Жендэр ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ХҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-01-23
Жендэр 18 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-01-28
Жендэр ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭД, хүйс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-20
Жендэр УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТЭРСЭН ГАДААДЫН ЗОРЧИГЧДЫН ТОО, улсаар 2019-03-19
Жендэр ТӨРӨХ ҮЕИЙН ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА , аймаг/нийслэлээр 2018-04-12
Жендэр УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ ДАХЬ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2018-07-24
Жендэр АМЬДРАЛДАА ХАМТРАГЧИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД 2017 2018-07-19
Жендэр ЭРТ ГЭРЛЭЛТ (СУДАЛГАА ЯВАГДСАН ОНУУДААР) 2018-07-19
Жендэр ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, хүйс, аймгаар 2018-07-23
Жендэр СҮҮЛИЙН 12 САРД ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВЬ, 15-49 БОЛОН 15-64 НАС 2018-10-11
Жендэр ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БУС БАЙДЛЫН ИНДЕКС, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-11-02
Жендэр Ядуурлын үндэсний түвшнээс доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр 2018-04-17
Жендэр ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр 2018-04-12
Жендэр 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2012-11-14
Жендэр 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2015-11-10
Жендэр 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2012-11-14
Жендэр МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, баг/хороогоор 2018-06-12
Жендэр МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйсээр 2018-03-30
Жендэр МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, нэг нас, хүйс, насны бүлгээр 2018-04-12
Жендэр МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, хот/хөдөөгөөр 2018-03-30
Жендэр НАС БАРАЛТЫН ТОО, хүйсээр, сум/дүүргээр 2018-04-18
Жендэр ТӨРӨХ ҮЕИЙН ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА , сумаар 2018-04-18
Жендэр ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, хүйс, аймаг/нийслэлээр 2018-05-28
Жендэр ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр, сумаар 2018-04-18
Жендэр ГЭРЛЭЛТЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр, насны бүлгээр 2018-04-12
Жендэр ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, улсын дүн, хүйсээр 2018-04-12
Жендэр НАС БАРАЛТЫН ТОО, хүйсээр 2018-04-10
Жендэр НАС БАРАЛТЫН ТОО, хүйс, аймаг/нийслэлээр 2018-04-12
Жендэр ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр, аймгаар 2018-04-12
Жендэр ӨРХ ҮҮСГЭН ГАНЦ БИЕЭР АМЬДАРДАГ ӨНДӨР НАСТАЙ ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр 2019-01-15
Жендэр Монгол Улсын харьяат хүн амын хувьд тооцсон хүн амын тоо, хүйс, насны бүлэг, аймаг, нийслэлээр, дунд хувилбар 2Б, 2015-2045 он 2018-10-20
Жендэр Монгол Улсын харьяат хүн амын хувьд тооцсон хүн амын тоо, хүйс, насны бүлэг, дунд хувилбар 2Б, 2015-2045 он 2018-10-20
Жендэр АЖИЛГҮЙ ИРГЭДИЙН ТОО, хүйс, насны бүлэг, аймаг, нийслэл, улирал, жилээр 2019-02-25
Жендэр ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2019-02-25
Жендэр 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХТЭЙ ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2019-02-25
Жендэр 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар 2019-02-25
Жендэр 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХГҮЙ ХҮН АМ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2019-02-25
Жендэр АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОРОЛЦООНЫ ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2019-02-25
Жендэр 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2019-03-15
Жендэр 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хүйс, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, улирлаар 2019-02-25
Жендэр БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД насны бүлэг, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2019-01-16
Жендэр АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2019-02-25
Жендэр 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2019-03-15
Жендэр АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, бүс, аймаг, нийслэл, хүйс, улирал, жилээр 2019-03-12
Жендэр ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТҮВШИН, хүйс, насны бүлгээр 2018-08-17
Жендэр АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажиллагчдын тооны бүлгээр, хүйс, улирал, жилээр 2019-03-12
Жендэр АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН, хүйс, насны бүлгээр 2018-08-17
Жендэр 100, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, аймаг, нийслэл, хүйс, жилээр 2014-05-07
Жендэр АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, хариуцлагын хэлбэр, хүйс, улирал, жилээр 2019-03-12
Жендэр АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйс, улирал, жилээр 2019-03-12
Жендэр АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, өмчийн хэлбэр, хүйс, улирал, жилээр 2019-03-12
Жендэр 100, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйс, жилээр 2015-06-11
Жендэр 100 ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйс, жилээр 2015-06-11
Жендэр 100, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, байгууллагын хариуцлагын хэлбэр, хүйс, жилээр 2014-05-07
Жендэр 100 ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, аймаг, нийслэл, хүйс, жилээр 2014-05-07
Жендэр 100 ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, байгууллагын хариуцлагын хэлбэр, хүйс, жилээр 2014-05-07
Жендэр 100, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал, хүйс, жилээр 2014-05-07
Жендэр 100 ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал, хүйс, жилээр 2014-05-07
Жендэр ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙН БАГШИЙН ТОО, хүйсээр 2019-01-31
Жендэр ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН БАГШ, хүйсээр 2019-01-31
Жендэр ХОХИРСОН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны ангилал, гэмт хэргийн төрлөөр 2018-11-17
Жендэр НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, гэмт хэргийн төрөл, хүйсээр, жилээр 2018-06-07
Жендэр ШҮҮХЭЭР ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны ангилал, жилээр 2019-03-15
Жендэр ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХОХИРСОН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны ангилал,сумаар, жилээр 2018-04-09
Жендэр БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН НИЙТ СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, хүйсээр, насны ангиллаар, сараар 2019-03-15
Жендэр ХҮН АМЫН НАС БАРАЛТЫН ЗОНХИЛОХ ШАЛТГААН, улсын дүн, өвчний бүлэг, хүйсээр, жил бүрийн эцэст 2018-10-16
Жендэр ЖЕНДЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС, бүс, аймаг, нийслэл, хүйсээр 2018-11-02