Жендэр

Жендэрийн статистик Статистикийн уламжлалт салбаруудад эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн бодит амьдралтай холбогдолтой, жендэрийн тэгш байдлын талаарх ойлголт, бодлоготой хамаарал бүхий статистик мэдээллийг олж илрүүлэн, боловсруулж, тараан түгээхийг хэлнэ; Жендэрийн статистикийг боловсронгуй болгохын зэрэгцээ нийгэм дэх жендэрийн тэгш бус байдлыг арилгах, нийгэм, эдийн засаг, соёлын салбарын шинжилгээний асуудлыг хамарна. Монгол Улс жендэрийн статистикийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Статистикийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль ба холбогдох олон улсын гэрээ, конвенцуудын  зарчмыг суурь болгоно.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Жендэр НЭГ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, аймаг, нийслэлээр 2018-07-19
Жендэр БАГА БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ОХИД, ХӨВГҮҮДИЙН ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-25
Жендэр БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-23
Жендэр БҮХ ШАТНЫ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨГСӨГЧИД, хичээлийн жилийн эхэнд 2018-07-25
Жендэр ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ЭМЭГТЭЙ, ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТООНЫ ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-25
Жендэр АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, хүйс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-24
Жендэр ЦУЦЛАЛТ, ЦУЦЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, аймаг, нийслэлээр 2018-07-23
Жендэр ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ МЭДЛИЙН ХЭМЖҮҮР, бүс, аймаг, нийслэлээр 2014-08-11
Жендэр 15, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧИД, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-24
Жендэр ХОРТ ХАВДРААР НАС БАРАГЧИД, хүйс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-25
Жендэр МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМ, хүйсээр 2018-06-05
Жендэр ГЭРЛЭЛТ, ГЭРЛЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, аймаг, нийслэлээр 2018-07-23
Жендэр ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, аймаг, нийслэлээр 2018-07-19
Жендэр ХӨДӨӨ АЖ АХУЙГААС БУСАД САЛБАРТ ЦАЛИНТАЙ АЖИЛ ЭРХЭЛЖ БАЙГАА ХҮН АМЫН ДОТОР ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВИЙН ЖИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 2017-09-01
Жендэр АМЬД ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-23
Жендэр ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр 2017-08-14
Жендэр НАС БАРСАН ХҮН, зонхилох өвчний ангилаар, хүйсээр 2018-07-25
Жендэр ҮР ХӨНДӨЛТ, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-24
Жендэр ХОРТ ХАВДРААР ШИНЭЭР ӨВЧЛӨГЧИД, хүйс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-24
Жендэр ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-23
Жендэр ЯДУУРЛЫН ТҮВШИН, бүсээр 2017-09-01
Жендэр ХОХИРОГЧ ИРГЭД 2018-07-24
Жендэр ХҮН АМЫН БИЧИГ ҮСГИЙН МЭДЛЭГ, хүйс, насны бүлгээр 2015-06-11
Жендэр ЖИРЭМСЛЭЛТЭЭС СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭРЭГЛЭДЭГ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-24
Жендэр ӨСВӨР НАСНЫ ОХИДЫН ТӨРӨЛТИЙН ТҮВШИН, судалгаа явагдсан оноор 2014-08-11
Жендэр БҮХ ШАТНЫ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, хичээлийн жилийн эхэнд 2017-08-14
Жендэр ШYYХЭЭР ЯЛ ШИЙТГYYЛСЭН ХYН, хүйсээр 2018-07-23
Жендэр ТӨРӨХИЙН УЛМААС ЭНДСЭН ЭХ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-12-11
Жендэр АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОРОЛЦООНЫ ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-24
Жендэр ЖЕНДЕРИЙН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКC, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-23
Жендэр АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, салбар, хүйсээр 2018-07-24
Жендэр ЯДУУРЛЫН ГҮНЗГИЙРЭЛТ, бүсээр 2017-09-01
Жендэр ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧ, бүс, аймаг, нийслэлээр_REC 2014-08-20
Жендэр ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, хүйс, боловсролын зэргээр 2018-07-25
Жендэр ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-23
Жендэр УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮД, хүйс, насны бүлгээр 2017-08-15
Жендэр ҮР ХӨНДӨЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-24
Жендэр ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ОХИД, ХӨВГҮҮДИЙН ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэлээр 2017-08-14
Жендэр НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны бүлгээр 2018-04-12
Жендэр ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ХҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-01-17
Жендэр 18 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-01-17
Жендэр ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭД, хүйс, аймаг, нийслэлээр 2018-01-22
Жендэр УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТЭРСЭН ГАДААДЫН ЗОРЧИГЧДЫН ТОО, улсаар 2019-01-17
Жендэр ТӨРӨХ ҮЕИЙН ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА , аймаг/нийслэлээр 2018-04-12
Жендэр УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ ДАХЬ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2018-07-24
Жендэр АМЬДРАЛДАА ХАМТРАГЧИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД 2017 2018-07-19
Жендэр ЭРТ ГЭРЛЭЛТ (СУДАЛГАА ЯВАГДСАН ОНУУДААР) 2018-07-19
Жендэр ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, хүйс, аймгаар 2018-07-23
Жендэр СҮҮЛИЙН 12 САРД ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВЬ, 15-49 БОЛОН 15-64 НАС 2018-10-11
Жендэр ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БУС БАЙДЛЫН ИНДЕКС, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-11-02