Жендэр

Жендэрийн статистик Статистикийн уламжлалт салбаруудад эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн бодит амьдралтай холбогдолтой, жендэрийн тэгш байдлын талаарх ойлголт, бодлоготой хамаарал бүхий статистик мэдээллийг олж илрүүлэн, боловсруулж, тараан түгээхийг хэлнэ; Жендэрийн статистикийг боловсронгуй болгохын зэрэгцээ нийгэм дэх жендэрийн тэгш бус байдлыг арилгах, нийгэм, эдийн засаг, соёлын салбарын шинжилгээний асуудлыг хамарна. Монгол Улс жендэрийн статистикийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Статистикийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль ба холбогдох олон улсын гэрээ, конвенцуудын  зарчмыг суурь болгоно.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Жендэр МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, нэг нас, хүйс, насны бүлгээр 2019-03-25
Жендэр МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйсээр 2019-03-25
Жендэр МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, хот/хөдөөгөөр 2019-03-25
Жендэр МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, баг/хороогоор 2020-03-16
Жендэр ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр 2020-03-20
Жендэр ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр, аймгаар 2020-03-20
Жендэр ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр, сумаар 2020-03-23
Жендэр НАС БАРАЛТЫН ТОО, хүйсээр 2020-03-20
Жендэр НАС БАРАЛТЫН ТОО, хүйс, аймаг/нийслэлээр 2020-03-20
Жендэр НАС БАРАЛТЫН ТОО, хүйсээр, сум/дүүргээр 2020-03-20
Жендэр НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны бүлгээр 2020-03-20
Жендэр ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, хүйс, аймаг/нийслэлээр 2019-03-23
Жендэр ГЭРЛЭЛТЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр, насны бүлгээр 2020-03-23
Жендэр ӨРХ ҮҮСГЭН ГАНЦ БИЕЭР АМЬДАРДАГ ӨНДӨР НАСТАЙ ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр 2020-01-17
Жендэр Монгол Улсын харьяат хүн амын хувьд тооцсон хүн амын тоо, хүйс, насны бүлэг, аймаг, нийслэлээр, дунд хувилбар 2Б, 2015-2045 он 2018-10-20
Жендэр Монгол Улсын харьяат хүн амын хувьд тооцсон хүн амын тоо, хүйс, насны бүлэг, дунд хувилбар 2Б, 2015-2045 он 2018-10-20
Жендэр ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ХҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-26
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин АЖИЛЛАХ ХҮЧ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2020-02-17
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин АЖИЛЛАХ ХҮЧНЭЭС ГАДУУРХ ХҮН АМ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2020-02-18
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2020-02-18
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хүйс, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, улирлаар 2019-11-18
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин АЖИЛГҮЙ ИРГЭДИЙН ТОО, хүйс, насны бүлэг, аймаг, нийслэл, улирал, жилээр 2019-11-19
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОРОЛЦООНЫ ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2020-02-18
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2020-03-12
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2020-02-18
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД насны бүлэг, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2020-03-13
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар 2019-11-19
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТҮВШИН, хүйс, насны бүлгээр 2019-03-21
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН, хүйс, насны бүлгээр 2019-03-21
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, бүс, аймаг, нийслэл, хүйс, улирал, жилээр 2020-03-13
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 100 ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, аймаг, нийслэл, хүйс, жилээр 2014-05-07
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 100, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, аймаг, нийслэл, хүйс, жилээр 2014-05-07
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 100 ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал, хүйс, жилээр 2014-05-07
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 100, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал, хүйс, жилээр 2014-05-07
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 100 ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, байгууллагын хариуцлагын хэлбэр, хүйс, жилээр 2014-05-07
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 100, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, байгууллагын хариуцлагын хэлбэр, хүйс, жилээр 2014-05-07
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 100 ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйс, жилээр 2015-06-11
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 100, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйс, жилээр 2015-06-11
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, өмчийн хэлбэр, хүйс, улирал, жилээр 2020-03-13
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, хариуцлагын хэлбэр, хүйс, улирал, жилээр 2020-03-13
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйс, улирал, жилээр 2020-03-13
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажиллагчдын тооны бүлгээр, хүйс, улирал, жилээр 2020-03-13
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 5.5.2 Удирдах албан тушаалд ажилладаг эмэгтэйчүүдийн ажил эрхэлдэг нийт эмэгтэйчүүдэд эзлэх хувь 2019-04-12
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 8.5.1 Ажиллагчдын цагийн дундаж хөлс, хүйсээр 2019-04-12
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 8.5.2 Ажилгүйдлийн түвшин (хувиар), хүйс, насны бүлэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр 2019-04-12
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 8.7.1 Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлг 2019-04-05
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин 8.8.1 Ажлын байр дахь хүнд болон хөнгөн осол гэмтлийн давтамжийн хувь, хүйсээр 2019-04-05
Аялал жуулчлал УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТЭРСЭН ГАДААДЫН ЗОРЧИГЧДЫН ТОО, улсаар 2020-03-20
Боловсрол ХАМРАН СУРГАЛТЫН БОХИР ЖИН, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-04-19
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2020-02-10
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИД СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2020-02-11
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙН ҮНДСЭН БАГШИЙН ТОО, хүйсээр 2020-02-10
Боловсрол ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ, ЦОЛТОЙ ҮНДСЭН АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО 2019-05-06
Эрүүл мэнд ХҮН АМЫН НАС БАРАЛТЫН ЗОНХИЛОХ ШАЛТГААН, улсын дүн, өвчний бүлэг, хүйсээр, жил бүрийн эцэст 2019-04-25
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН НИЙТ СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, хүйсээр, насны ангиллаар, сараар 2020-03-13
Гэмт хэрэг, шүүх ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХОХИРСОН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны ангилал,сумаар, жилээр 2020-03-26
Гэмт хэрэг, шүүх ШҮҮХЭЭР ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны ангилал, жилээр 2020-02-20
Гэмт хэрэг, шүүх ХОХИРСОН ХҮН, хүйс, насны ангилал, гэмт хэргийн төрлөөр 2020-03-02
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2012-11-14
Хүний хөгжлийн индекс ЖЕНДЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКC, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-05-28
Хүний хөгжлийн индекс ЖЕНДЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС, бүс, аймаг, нийслэл, хүйсээр 2019-05-28
Хүний хөгжлийн индекс ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ МЭДЛИЙН ХЭМЖҮҮР, бүс, аймаг, нийслэлээр 2015-06-18
Хүний хөгжлийн индекс ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БУС БАЙДЛЫН ИНДЕКС, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-05-28