Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин

Энэ бүлэгт хөдөлмөрийн насны хүн ам, ажиллах хүч, ажиллагчид, ажилгүй иргэдийн талаарх мэдээллийг тусгалаа. Эдгээр үзүүлэлтийг тооцохдоо Үндэсний статистикийн хорооноос жил, улирал тутам гаргадаг “Ажиллах хүчний судалгаа”, “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын цалингийн мэдээ”, “Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөний талаарх статистикийн тойм” зэрэг хөдөлмөрийн статистикийн холбогдолтой түүвэр судалгаа, мэдээ тайлангийн үр дүнг ашигласан болно. Монгол Улсад Ажиллах хүчний судалгаа (АХС) –г анх удаа 2002-2003 онд олон улсын нийтлэг аргачлалын дагуу улирлаар явуулсан нь хөдөлмөрийн зах зээл дэх улирлын нөлөөллийг тусгасан хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний хэмжээний суурь судалгаа болсон билээ. Харин Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хуулинд 2004 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт ёсоор 2006 оноос эхлэн жил тутам АХС-г улирлаар явуулж, үр дүнг нэгтгэн тархаадаг болсон юм. Ажиллах хүчний судалгаагаар сонгогдсон өрхөөс мэдээллийг сар бүр цуглуулж, улирлаар нэгтгэж, үр дүнг гаргадаг. Улсын хэмжээнд хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний мэдээ, тайлан гаргах, судалгаа явуулахад ҮСХ-ны дарга, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2009 оны 01/68/94 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”-ыг мөрдөж байна.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮН АМЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ, улсын дүнгээр, улирлаар 2018-11-16
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар 2018-11-15
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХТЭЙ ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар 2018-11-15
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХГҮЙ ХҮН АМ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар 2018-11-16
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХГҮЙ ХҮН АМЫН ТОО, шалтгаанаар, улирлаар 2018-11-16
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар 2018-11-16
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хүйс, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, улирлаар 2018-11-16
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар, насны бүлэг, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2018-09-03
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар, улирлаар 2018-11-16
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛГҮЙ ИРГЭДИЙН ТОО, хүйс, насны бүлэг, аймаг, нийслэл, улирлаар 2018-11-16
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОРОЛЦООНЫ ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар 2018-11-15
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар 2018-11-15
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар 2018-11-15
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-04-19
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД, төрийн албаны ангилалаар 2018-04-19
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД, албан тушаалын ангиллаар 2018-04-19
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД насны бүлэг, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2018-11-16
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар 2018-02-28
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТҮВШИН, хүйс, насны бүлгээр 2018-08-17
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН, хүйс, насны бүлгээр 2018-08-17
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-07-31
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл ОСОЛДОГЧИД, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар 2018-07-31
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, бүс, аймаг, нийслэл, хүйс, улирал, жилээр 2018-09-12
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар, улирал, жилээр 2018-09-12
Дундаж цалин 100 ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, аймаг, нийслэл, хүйс, жилээр 2014-05-07
Дундаж цалин 100, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, аймаг, нийслэл, хүйс, жилээр 2014-05-07
Дундаж цалин 100 ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал, хүйс, жилээр 2014-05-07
Дундаж цалин 100, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал, хүйс, жилээр 2014-05-07
Дундаж цалин 100 ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, байгууллагын хариуцлагын хэлбэр, хүйс, жилээр 2014-05-07
Дундаж цалин 100, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, байгууллагын хариуцлагын хэлбэр, хүйс, жилээр 2014-05-07
Дундаж цалин 100 ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйс, жилээр 2015-06-11
Дундаж цалин 100, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ АЖИЛЛАГЧИДТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйс, жилээр 2015-06-11
Дундаж цалин БОДИТ ДУНДАЖ ЦАЛИНГИЙН ИНДЕКС (2010=100%), эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, улирал, жилээр 2018-09-13
Дундаж цалин АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, өмчийн хэлбэр, хүйс, улирал, жилээр 2018-09-12
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, хариуцлагын хэлбэр, хүйс, улирал, жилээр 2018-09-12
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйс, улирал, жилээр 2018-09-12
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, цалин хөлсний бүлгээр, дүнд эзлэх хувиар 2018-09-12
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажиллагчдын тооны бүлгээр, хүйс, улирал, жилээр 2018-09-13