Үндэсний тооцоо

Энэ бүлэг Үндэсний тооцооны үзүүлэлт болох ДНБ, түүний бүрэлдэхүүн, үндэсний нийт орлого, үндэсний тооцооны нэгдсэн данс, гадаад эдийн засгийн секторын данс, нөөц, ашиглалтын хүснэгт (НАХ), салбар хоорондын тэнцэл (СХТ)-ийн мэдээллийг хамарна. Мөн нэг хүнд ногдох ДНБ, ҮНО-ыг үндэсний мөнгөн тэмдэгт болон америк доллараар харуулна. ДНБ-ий анхдагч мэдээллийн эх үүсвэр нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын тайлан болон захиргааны статистикийн мэдээлэл байна. Үндэсний тооцоо (ҮТ) нь макро эдийн засгийн үйл явцыг тодорхойлох, шинжлэхэд хэрэглэгддэг харилцан уялдаа бүхий үзүүлэлтийн систем бөгөөд уг системд чухал байр эзэлдэг эдийн засгийн үр дүнг илэрхийлэх нэгдмэл үзүүлэлт бол ДНБ юм. ДНБ нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд эдийн засгийн бүхий л үйл ажиллагаагаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нийт хэмжээг тодорхойлж эцсийн хэрэглээ, хөрөнгийн хуримтлал, цэвэр экспортод хуваарилагдана. Үндэсний тооцооны данс (ҮТД) нь нэг талаас улс орны эдийн засгийн амьдралыг бүхэлд нь дүрслэн харуулахад, нөгөө талаас эдийн засаг дахь сектор хоорондын болон гадаад эдийн засгийн харилцааг харуулахад чиглэгдсэн харилцан уялдаа бүхий үзүүлэлтийн систем юм. ҮТД нь ДНБ-ий 3 аргын бүрэлдэхүүн үзүүлэлтүүд, үндэсний нийт орлого, үндэсний эзэмшлийн орлого зэргийг харуулна. НАХ нь ДНБ-ий 3 аргын тооцоог баланслуулах, тэгш хэмтэй СХТ-ийг зохиоход шаардагдах мэдээллийн эх үүсвэр юм. НАХ нь дотоодын үйлдвэрлэл болон импортын нийлбэрээр нийт нөөцийг, мөн завсрын болон эцсийн хэрэглээ, хуримтлал, экспорт зэргээр бүтээгдэхүүний нийт ашиглалтыг харуулна. СХТ нь эдийн засаг дахь эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцэл буюу хэрэглэгчид, үйлдвэрлэгчдийн хоорондын худалдан авалт, борлуулалтыг нэгдсэн байдлаар харуулах хүснэгт юм. НАХ, СХТ-ийн хүснэгтэн мэдээллийг http://old.1212.mn/ цахим хуудасны Үндэсний тооцоо бүлгээс мөн Үндэсний тооцооны үзүүлэлтүүдийг тархаах хуваарийг http://www.nso.mn/release_calendar -аас харах боломжтой.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Үндэсний тооцооны данс, 201815.4 mb2019-09-16146Үндэсний тооцооны данс, 2018
Бүс нутгийн ДНБ, Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 20186.2 mb2019-09-10139Бүс нутгийн ДНБ, Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 2018
ДНБ, 20181.9 mb2019-09-07371ДНБ, 2018
ДНБ, 2019* I-VI1.3 mb2019-08-15541ДНБ, 2019* I-VI
Үндэсний тооцооны данс, 2018*14.9 mb2019-06-24266Үндэсний тооцооны данс, 2018*
Бүс нутгийн ДНБ, 2018*2.2 mb2019-06-24229Бүс нутгийн ДНБ, 2018*
ДНБ, 2019* I-III957.9 kb2019-05-16382ДНБ, 2019* I-III
ДНБ, 2018* I-XII5.1 mb2019-02-151,028ДНБ, 2018* I-XII
Үндэсний тооцооны систем-2018 хурлын илтгэл8.4 mb2018-12-18836Үндэсний тооцооны систем-2018 хурлын илтгэл
ДНБ, 2018* I-IX1.9 mb2018-11-151,755ДНБ, 2018* I-IX
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 201715.2 mb2018-11-12178Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 2017
Үндэсний тооцооны үндсэн үзүүлэлтүүд (2013)3.3 mb2018-10-22372Үндэсний тооцооны үндсэн үзүүлэлтүүд (2013)
Бүс нутгийн үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 20172.4 mb2018-10-18279Бүс нутгийн үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 2017
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 201715.3 mb2018-09-24487Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017
ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж, 20172.2 mb2018-09-181,729ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017
Бүс нутгийн ДНБ, 20173.9 mb2018-09-171,042Бүс нутгийн ДНБ, 2017
ДНБ, 2018* I-VI1.3 mb2018-08-163,659ДНБ, 2018* I-VI
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017*14.6 mb2018-06-14540Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017*
ДНБ, 2018* I-III1.4 mb2018-05-152,312ДНБ, 2018* I-III
ДНБ, 2017*924.7 kb2018-02-144,532ДНБ, 2017*
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 201616.9 mb2017-11-17475Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2016
ДНБ, 2017* I-IX1,016.9 kb2017-11-175,410ДНБ, 2017* I-IX
Бүс нутгийн ДНБ, 2016817.3 kb2017-11-021,269Бүс нутгийн ДНБ, 2016
ДНБ, 20161 mb2017-11-024,725ДНБ, 2016
ДНБ, 2017* I-VI1.1 mb2017-08-282,697ДНБ, 2017* I-VI
Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ, 2010-20151.4 mb2017-07-251,887Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ, 2010-2015
Салбар хоорондын тэнцлийн шинжилгээ524.7 kb2017-07-2423Салбар хоорондын тэнцлийн шинжилгээ
ДНБ, 2017* I-III1.1 mb2017-05-266,726ДНБ, 2017* I-III
Үндэсний тооцооны дансууд, 2012441.5 kb2013-11-281,690Үндэсний тооцооны дансууд, 2012