Үндэсний тооцоо

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд тодорхой хугацаанд дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн шинээр бүтээсэн нэмэгдэл өртгийн нийт хэмжээ юм. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндэсний нийт орлогын анхдагч мэдээллийн эх үүсвэр нь аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын албан ёсны жилийн тайлан тэнцэл, түүнд тусгагдсан үзүүлэлтүүд болно. ДНБ-ийг үйлдвэрлэлийн, эцсийн ашиглалтын, орлогын гэсэн 3 аргаар тооцно. Нийт үйлдвэрлэлтээс завсрын хэрэглээг хасч нэмэгдэл өртгийн нийлбэр дүнгээр тооцохыг үйлдвэрлэлийн; эцсийн хэрэглээ, хуримтлал, цэвэр экспортын нийлбэрээр тодорхойлохыг эцсийн ашиглалтын; хөдөлмөрийн хөлс, үндсэн хөрөнгийн хэрэглээ буюу үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, үйлдвэрлэл болон импортын цэвэр татвар, үйл ажиллагааны цэвэр ашиг, холимог орлого зэрэг орлогын элементийн нийлбэрээр тооцохыг орлогын арга гэж нэрлэнэ. Үндэсний нийт орлого (ҮНО)-ыг тухайн улсын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн шинээр бүтээсэн нэмэгдэл өртгийн нийт дүнгээр тодорхойлно. ДНБ дээр гадаад эдийн засгаас орж ирсэн цэвэр орлого буюу эдийн засгийн харьяатаас орж ирсэн орлогыг нэмж, тус улсын харьяат бусын орлогыг хасч ҮНО-ыг тооцно. Гадаад эдийн засгаас орж ирэх орлогод эдийн засгийн харьяат, харьяат бусын хооронд хийгдэх хоёр төрлийн ажил г үйлгээ байх ба энэ нь харьяат бус ажиллагчдад төлсөн цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого, гадаад хөрөнгө оруулалтын орлого байна. Уг мэдээ нь Монгол улсын төлбөрийн тэнцэлд тусгана.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
ДНБ, 2018* I-IX1.9 mb2018-11-15112ДНБ, 2018* I-IX
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 201715.2 mb2018-11-1237Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 2017
Үндэсний тооцооны үндсэн үзүүлэлтүүд (2013)3.3 mb2018-10-22139Үндэсний тооцооны үндсэн үзүүлэлтүүд (2013)
Бүс нутгийн үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 20172.4 mb2018-10-1892Бүс нутгийн үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 2017
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 201715.3 mb2018-09-24294Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017
ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж, 20172.2 mb2018-09-18901ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017
Бүс нутгийн ДНБ, 20173.9 mb2018-09-17400Бүс нутгийн ДНБ, 2017
ДНБ, 2018* I-VI1.3 mb2018-08-161,205ДНБ, 2018* I-VI
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017*14.6 mb2018-06-14253Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017*
ДНБ, 2018* I-III1.4 mb2018-05-151,181ДНБ, 2018* I-III
ДНБ, 2017*924.7 kb2018-02-142,601ДНБ, 2017*
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 201616.9 mb2017-11-17378Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2016
ДНБ, 2017* I-IX1,016.9 kb2017-11-174,424ДНБ, 2017* I-IX
Бүс нутгийн ДНБ, 2016817.3 kb2017-11-02954Бүс нутгийн ДНБ, 2016
ДНБ, 20161 mb2017-11-023,236ДНБ, 2016
ДНБ, 2017* I-VI1.1 mb2017-08-282,344ДНБ, 2017* I-VI
Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ, 2010-20151.4 mb2017-07-251,219Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ, 2010-2015
ДНБ, 2017* I-III1.1 mb2017-05-265,541ДНБ, 2017* I-III
Үндэсний тооцооны дансууд, 2012441.5 kb2013-11-281,343Үндэсний тооцооны дансууд, 2012