Үндэсний тооцоо

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд тодорхой хугацаанд дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн шинээр бүтээсэн нэмэгдэл өртгийн нийт хэмжээ юм. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндэсний нийт орлогын анхдагч мэдээллийн эх үүсвэр нь аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын албан ёсны жилийн тайлан тэнцэл, түүнд тусгагдсан үзүүлэлтүүд болно. ДНБ-ийг үйлдвэрлэлийн, эцсийн ашиглалтын, орлогын гэсэн 3 аргаар тооцно. Нийт үйлдвэрлэлтээс завсрын хэрэглээг хасч нэмэгдэл өртгийн нийлбэр дүнгээр тооцохыг үйлдвэрлэлийн; эцсийн хэрэглээ, хуримтлал, цэвэр экспортын нийлбэрээр тодорхойлохыг эцсийн ашиглалтын; хөдөлмөрийн хөлс, үндсэн хөрөнгийн хэрэглээ буюу үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, үйлдвэрлэл болон импортын цэвэр татвар, үйл ажиллагааны цэвэр ашиг, холимог орлого зэрэг орлогын элементийн нийлбэрээр тооцохыг орлогын арга гэж нэрлэнэ. Үндэсний нийт орлого (ҮНО)-ыг тухайн улсын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн шинээр бүтээсэн нэмэгдэл өртгийн нийт дүнгээр тодорхойлно. ДНБ дээр гадаад эдийн засгаас орж ирсэн цэвэр орлого буюу эдийн засгийн харьяатаас орж ирсэн орлогыг нэмж, тус улсын харьяат бусын орлогыг хасч ҮНО-ыг тооцно. Гадаад эдийн засгаас орж ирэх орлогод эдийн засгийн харьяат, харьяат бусын хооронд хийгдэх хоёр төрлийн ажил г үйлгээ байх ба энэ нь харьяат бус ажиллагчдад төлсөн цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого, гадаад хөрөнгө оруулалтын орлого байна. Уг мэдээ нь Монгол улсын төлбөрийн тэнцэлд тусгана.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, үйлдвэрлэлийн аргаар, салбараар 2018-08-15
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, үйлдвэрлэлийн аргаар, улирлаар, салбараар 2018-11-15
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, үйлдвэрлэлийн аргаар, улирлаар, салбараар, өссөн дүнгээр 2018-11-15
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ САЛБАРЫН БҮТЭЦ, салбараар хувиар 2018-10-19
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-09-17
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр, салбараар 2018-09-17
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮТЭЦ, оны үнээр, дүнд эзлэх хувиар, бүсээр, аймгаар 2018-09-17
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ САЛБАРЫН БҮТЭЦ, бүс, аймаг, нийслэлээр, салбараар 2018-09-17
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ДНБ-Д ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН НЭМЭГДЭЛ ӨРТГИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, салбараар 2018-10-19
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, эцсийн ашиглалтын аргаар 2018-11-15
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ДНБ-Д ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН НЭМЭГДЭЛ ӨРТГИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аймгаар 2018-09-17
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, эцсийн ашиглалтын аргаар, улирлаар, өссөн дүнгээр 2018-11-15
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, орлогын аргаар 2018-10-19
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ҮНДЭСНИЙ НИЙТ ОРЛОГО 2018-10-19
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН 2018-10-19
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН НИЙТ ХУРИМТЛАЛ, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, оны үнээр_REC 2018-10-16
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-09-17
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн НЭГ ХҮНД НОГДОХ ҮНДЭСНИЙ НИЙТ ОРЛОГО 2018-10-19