Хэрэглээний үнэ

Хэрэглээний үнийн индекс (ХҮИ) нь хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар өөрчлөгдөж буйг илэрхийлэх үзүүлэлт бөгөөд нэг өрхөөр бус нийт өрхөөр тооцогдсон үнийн дундаж өөрчлөлтийг харуулна. Хэрэглээний үнийн индексийг төрөөс санхүү, мөнгө, зээлийн бодлогыг боловсруулах, инфляцийн түвшинг тодорхойлох, хүн амын цалин, тэтгэвэр, тэтгэмж, бусад орлогын хэмжээг индексжүүлэхэд тооцооны гол үзүүлэлт болгон ашигладаг. ХҮИ-ийн тооцоонд хэрэглээний сагс, хэрэглээний жин гэсэн хоёр үзүүлэлтийг ашиглана. Хэрэглээний сагс нь дундаж өрхийн хэрэглээг төлөөлөх чадвартай, хэрэглээний үнийн индекс тооцох зорилгоор бүрдүүлсэн хүн амын өргөн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний нэр төрлийн жагсаалт юм. Сагсанд сонгогдсон бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг тооцоходоо бараа, үйлчилгээний тоо хэмжээ, төрөл, чанар зэргийг тогтмолоор авна. Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний жин нь өрхийн худалдаж авсан бараа, үзүүлсэн үйлчилгээний нийт зардалд тухайн бараа, үйлчилгээний зардлын эзлэх хувь юм.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хэрэглээний үнэ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН УЛСЫН ИНДЕКСИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ, сар бүрийн өөрчлөлт, бүлгээр 2018-09-13
Хэрэглээний үнэ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН УЛСЫН ИНДЕКСИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулснаар, бүлгээр 2018-09-13
Хэрэглээний үнэ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН УЛСЫН ИНДЕКСИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ, өмнөх оны жилийн эцэстэй харьцуулснаар, бүлгээр 2018-09-13
Хэрэглээний үнэ УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, сар бүрийн өөрчлөлт, бүлгээр 2018-09-13
Хэрэглээний үнэ УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулснаар, бүлгээр 2018-09-13
Хэрэглээний үнэ УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, өмнөх оны жилийн эцэстэй харьцуулснаар, бүлгээр 2018-09-13
Хэрэглээний үнэ УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, 2001-2005 он, сар бүрийн өөрчлөлт, бүлгээр 2012-11-14
Хэрэглээний үнэ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН УЛСЫН ИНДЕКС, 1991-1-16=100 2018-01-16
Хэрэглээний үнэ УЛААНБААТАР ХОТЫН ГОЛ НЭРИЙН БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ 2018-01-16
Хэрэглээний үнэ ИНФЛЯЦИЙН ЖИЛИЙН ТҮВШИН, оны эцэст, хувиар 2018-01-16
Хэрэглээний үнэ ИНФЛЯЦИЙН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ТҮВШИН* 2018-01-16
Хэрэглээний үнэ ГОЛ НЭРИЙН ЗАРИМ БАРААНЫ ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ, аймгаар 2018-01-16
Хэрэглээний үнэ ГОЛ НЭРИЙН ЗАРИМ БАРААНЫ ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ, сумаар 2018-08-14
Хэрэглээний үнэ УЛААНБААТАР ХОТЫН ЖИЛИЙН ИНФЛЯЦИЙН ТҮВШИН, ТҮҮНИЙ ОРОЛЦОО 2017-10-12
Хэрэглээний үнэ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН УЛСЫН ИНДЕКС, 2010-XII=100, бүлгээр, сараар 2018-01-17
Хэрэглээний үнэ УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, 2010-XII=100, сараар, бүлгээр 2018-01-16
Хэрэглээний үнэ ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ,нийслэл, аймгаар, сараар 2018-08-16
Хэрэглээний үнэ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН УЛСЫН ИНДЕКС, 2015=100, бүлгээр, сараар 2017-12-15
Хэрэглээний үнэ АЙМГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, 2010-XII=100, сар бүрийн өөрчлөлт, бүлгээр 2018-05-17
Хэрэглээний үнэ АЙМГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, сар бүрийн өөрчлөлт, бүлгээр 2018-05-18
Хэрэглээний үнэ АЙМГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулснаар, бүлгээр 2018-05-18
Хэрэглээний үнэ АЙМГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, өмнөх оны жилийн эцэстэй харьцуулснаар, бүлгээр 2018-05-18
Хэрэглээний үнэ ГОЛ НЭРИЙН ЗАРИМ БАРААНЫ ДУНДАЖ ҮНЭ, нийслэл болон аймгаар, сараар 2018-09-13