Мөнгө, санхүү

Монгол Улс 1991 оноос Төв банк, арилжааны банк гэсэн хоёр шатлалтай тогтолцоонд шилжин арилжааны банкны үйл ажиллагааг Монгол Улсын “Банкны тухай” хуулиар зохицуулж байна. Монголбанк арилжааны банкуудын тайлан тэнцлийн мэдээллийг нэгтгэн мөнгөний нийлүүлэлт, мөнгөний тойм, банкуудын нэгдсэн тайлан, олгосон зээлийн өрийн үлдэгдэл, хадгаламж, зээлийн хүү, гадаад валютын зах зээлийн ханшийн талаарх статистикийн мэдээг сар бүр бэлтгэдэг бөгөөд мөнгө, зээлийн бодлогын үр дүнгийн жилийн тайланг гаргаж байна.

БүлэгХүснэгтийн нэр
Мөнгө, зээл МӨНГӨНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТ, сараар
Мөнгө, зээл ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, сар бүрийн эцсийн байдлаар
Мөнгө, зээл ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцсийн байдлаар
Мөнгө, зээл ИРГЭДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, бүс аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцсийн байдлаар
Мөнгө, зээл ЧАНАРГҮЙ ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцсийн байдлаар
Мөнгө, зээл БАНКУУДЫН НЭГДСЭН ТАЙЛАН ТЭНЦЭЛ, сар бүрийн эцэст
Мөнгө, зээл ХУГАЦАА ХЭТЭРСЭН ЗЭЭЛ, тэрбум төгрөгөөр
Мөнгө, зээл ГАДААД ВАЛЮТЫН ХАНШ, сараар
Мөнгө, зээл ВАЛЮТЫН ХАДГАЛАМЖ, сараар, тэрбум төг
Мөнгө, зээл ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ, хувиар
Мөнгө, зээл НИЙТ ХАДГАЛАМЖ, бүс, аймаг, сумаар
Мөнгө, зээл НИЙТ ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, сумаар
Үнэт цаас ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОП-20 ДУНДАЖ ИНДЕКС, сараар
Үнэт цаас ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
Үнэт цаас ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ, сараар
Үнэт цаас ҮНЭТ ЦААСНЫ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН, сараар
Даатгал ДААТГАЛЫН КОМПАНИУДЫН НИЙТ АКТИВ, улирлаар
Даатгал ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙН ОРЛОГО, улирлаар
Даатгал ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР, улирлаар
Даатгал ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНЫ ЭЦСИЙН НӨӨЦ САНГИЙН ХЭМЖЭЭ, улирлаар
Даатгал ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛСАН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, улирлаар
Даатгал Даатгалын төлөөлөгчдийн тоо, улирлаар
Даатгал ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛСАН ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ТОО, улирлаар
Даатгал ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН ХУРААНГУЙ ТЭНЦЭЛ, улирлаар
Даатгал МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛД ХАМРАГДСАН МАЛЧИН ӨРХ, ДААТГУУЛСАН МАЛЫН ТОО, сумаар
ББСБ БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХУРААНГУЙ ТЭНЦЭЛ,улирлаар
ББСБ ББСБ-ЫН ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ ЦЭВЭР, улирлаар
ББСБ ББСБ-ЫН ЧАНАРГҮЙ ЗЭЭЛ
ББСБ ББСБ-ЫН НИЙТ АКТИВ, улирлаар
ББСБ ББСБ-ЫН БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТАТСАН ХӨРӨНГӨ /ТӨСЛӨӨС/, улирлаар
ББСБ ББСБ-ЫН НИЙТ ПАССИВ, улирлаар
ББСБ ББСБ-ЫН ТОО ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНЫ ЭЦСИЙН БАЙДЛААР, улирлаар
ББСБ ББСБ-ЫН ХАРИЛЦАГЧДЫН ТОО, улирлаар
ББСБ БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, аймгаар, оны эцэст
ХЗХ ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН хураангуй тэнцлийн тайлан, улирлаар
ХЗХ ХЗХ-ны зээлийн өрийн үлдэгдэл /цэвэр/, улирлаар
ХЗХ ХЗХ-ны чанаргүй зээл, улирлаар
ХЗХ ХЗХ-ны нийт актив, улирлаар
ХЗХ ХЗХ-ны хадгаламж, улирлаар
ХЗХ ХЗХ-ны банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан хөрөнгө, улирлаар
ХЗХ ХЗХ-ны нийт пассив, улирлаар
ХЗХ ХЗХ-ны өөрийн хөрөнгө, улирлаар
ХЗХ ХЗХ-ны хоршоологчдын өмч болон гишүүдийн оруулсан хувь хөрөнгө, улирлаар
ХЗХ ХЗХ-ны хуримтлагдсан ашиг, улирлаар
ХЗХ Тайлант хугацааны эцэс дахь хадгаламж, зээлийн хоршоодын тоо, улирлаар
ХЗХ ХЗХ-ны гишүүдийн тоо, улирлаар
ХЗХ ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, оны эцэст
ХЗХ ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, аймгаар, оны эцэст