Мал аж ахуй

Хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг жилийн туршид мал, амьтдыг өсгөн үржүүлсний болон ургамал, тариа, хүнсний ногоо тарьж ургуулсны үр дүнд бий болсон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн нийлбэр дүнгээр тодорхойлно. Мал аж ахуй Малын жил бүрийн тооллого, мөн хашаа, худгийн болон бусад тооллого, судалгаа нь мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн гол эх үүсвэр юм. Мал тооллогыг зун, намрын улиралд буюу 8, 9 дүгээр сард явуулж байснаа 1961 оноос мал, тэжээвэр амьтдыг жилийн эцэст 12 дугаар сард тоолдог болов. Энэ хугацаа нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жилтэй тохирдог, малын орлого, зарлагын үзүүлэлт бүрэн гарч дууссан байдаг зэрэг давуу талтай. Мал тооллого нь зөвхөн мал, гэрийн тэжээвэр амьтдын тоо толгойн өсөлт, бууралтыг харуулах төдийгүй сүргийн нөхөн үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтийг тодорхойлж судлах, шинжлэх бололцоог олгоно. Хөдөө аж ахуйн салбарын боловсон хүчин, ашиглаж байгаа машин, техник, хашаа, худгийн тооллогыг 1996 оноос хойш гурван жил тутамд явуулж байна. Манай улсын хувьд мал аж ахуйн гол үйлдвэрлэгчид нь малчдын өрхийн аж ахуй мөн юм.

БүлэгХүснэгтийн нэрСүүлийн баяжуулсан огноо
Мал аж ахуй МАЛТАЙ ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2018-01-19
Мал аж ахуй МАЛЫН ТОО, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2018-01-23
Мал аж ахуй БОЙЖУУЛСАН ТӨЛИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2017-08-15
Мал аж ахуй 100 ЭХЭЭС БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2017-08-15
Мал аж ахуй БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар, өссөн дүнгээр 2018-07-19
Мал аж ахуй БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, төрлөөр, бүс,аймаг, нийслэл, сумаар, жилээр 2016-07-01
Мал аж ахуй ХЭЭЛТЭГЧ МАЛЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2015-03-26
Мал аж ахуй ХЭЭЛ ХАЯСАН ХЭЭЛТЭГЧ МАЛЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2015-03-26
Мал аж ахуй СУВАЙРСАН ХЭЭЛТЭГЧ МАЛЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2016-07-29
Мал аж ахуй ГАХАЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-09-11
Мал аж ахуй ШУВУУНЫ ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-01-17
Мал аж ахуй ӨВЧНӨӨР ХОРОГДСОН МАЛЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2015-03-26