Газар тариалан

Газар тариалан эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс тариалсан талбай, ургацын мэдээг баг, хороод авч сум, дүүрэгт нэгтгэж, улмаар аймаг, нийслэлийн статистикийн байгууллагаар дамжин ирүүлж, Үндэсний статистикийн хороонд нэгтгэн боловсруулж байна. Манай улсад гол төлөв үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, малын тэжээлийн ургамал зэргийг тарьж ургуулдаг бөгөөд тэдгээрийн тариалсан талбай, ургац хураалт, га-гийн ургацын хэмжээг улс, орон нутгийн түвшинд тодорхойлно. Хөдөө аж ахуйн газарт бэлчээр, хадлан, тариалан, атаршсан газар, хөдөө аж ахуйн барилга байгууламжийн дэвсгэр, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд зориулсан бусад газар хамаарна. Тариалангийн талбайд хөдөө аж ахуйн ургамал тариалсан талбайг оруулах бөгөөд тухайн жилд үр суулгасан газрын нийт хэмжээгээр тодорхойлно. Нийт хураасан ургацыг тариалсан бүх талбайгаас хураан авсан үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, малын тэжээл, техник, тосны ургамал зэрэг таримал ургамалын хэмжээгээр тодорхойлно. Га-гийн ургац гэж талбайн нэг нэгжээс /1 га-гаас/ авах газар тариалангийн бүтээгдэхүүний /ургацын/ хэмжээ юм. Га-гийн ургацыг тодорхойлохдоо нэг төрлийн ургамал тариалсан талбайгаас хураан авсан нийт ургацыг тариалсан талбайн хэмжээнд нь харьцуулна.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Өрхийн үзүүлэлт ТАРИАЛАН ЭРХЭЛДЭГ ӨРХИЙН ТОО, 2014-2017 он, улс, бүс, аймаг, жилээр 2018-07-20
ААНБ ТАРИАЛАН ЭРХЭЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, 2014-2017 он, улс, бүс, аймаг, жилээр 2018-11-02
Газар тариалан ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН САЛБАРЫН НИЙТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, 2000-2017 он, улс, жилээр 2018-07-20
Газар тариалан ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР, 1960-2017 он, улс, жилээр 2018-11-01
Тариалсан талбай НИЙТ ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ , 1960-2018 он, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2018-10-31
Тариалсан талбай ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, ҮР ТАРИА, БУУДАЙ, ТӨМС, ХҮНСНИЙ НОГОО, ТЭЖЭЭЛИЙН УРГАМАЛ,төрлөөр, 1960-2018 он, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2018-10-31
Тариалсан талбай ЖИМС, ЖИМСГЭНИЙ ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, төрлөөр, 2014-2017 он, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, жилээр 2018-10-19
Тариалсан талбай ЖИМС, ЖИМСГЭНИЙ ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, төрлөөр, 2011-2017 он, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2018-07-20
Тариалсан талбай ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ НИЙТ БУТ, МОДНЫ ТОО, төрлөөр, 2014-2017 он, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, жилээр 2018-10-17
Тариалсан талбай АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, төрлөөр, 2014-2017 он, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, жилээр 2018-10-22
Ургац хураалт ХУРААСАН ТАЛБАЙ,төрлөөр, 2012-2013 он, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2017-08-11
Ургац хураалт НИЙТ ХУРААСАН УРГАЦ, төрлөөр, 2014-2017 он, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, жилээр 2018-11-14
Ургац хураалт ЖИМС, ЖИМСГЭНИЙ ХУРААСАН УРГАЦ, төрлөөр, 2011-2017 он, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2018-11-01
Ургац хураалт НЭГ ГА ТАЛБАЙГААС ХУРААСАН УРГАЦ ҮР ТАРИА, БУУДАЙ, ТӨМС, төрлөөр, 1960-2017 он, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2018-10-30
Ургац хураалт БЭЛТГЭСЭН ГАР ТЭЖЭЭЛ, 2004-2017 он, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2018-11-05
Ургац хураалт БЭЛТГЭСЭН ӨВС ХАДЛАН, 1960-2017 он, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2018-10-30
Ургац хураалт ӨРХИЙН ХУРААСАН УРГАЦ, төрлөөр, 2014-2017 он, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, жилээр 2018-10-22
Ургац хураалт АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ХУРААСАН УРГАЦ, төрлөөр, 2014-2017 он, улс,бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, жилээр 2018-10-17