Боловсрол

Бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагын тоо, суралцагчид, төгсөгчид, элсэгчид, багш нарын тоог боловсролын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр гаргав. Ерөнхий боловсролын сургууль (ЕБС)-д хамран сургалтын хувь, сурагч-багшийн харьцаа, сургууль завсардалтын хувь, их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн анхан, дунд шатны сургуульд суралцагчид, төгсөгчдийн тоог Боловсролын олон улсын стандарт ангиллын дагуу гаргалаа. Энэхүү ангиллыг 2011 онд шинэчлэн мөрдөж эхэлсэн бөгөөд уг ангиллаар боловсролыг 0-8 түвшингээр гаргав.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙГ ТӨГСӨГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр 2019-02-19
Боловсрол ХАМРАН СУРГАЛТЫН БОХИР ЖИН, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны хичээлийн жилд 2018-04-30
Боловсрол ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-01-31
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-01-31
Боловсрол ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-01-31
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-01-31
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАГШИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-01-31
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, төрлөөр 2019-02-01
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-01-31
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨДРӨӨР ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-11-06
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-02-18
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, өмчийн хэлбэрээр 2019-01-31
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН БАГШ, хүйсээр 2019-01-31
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨГСӨГЧИД 2018-11-06
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙН ТОО, хариуцлагын хэлбэрээр 2019-01-31
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИД СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-01-31
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙН БАГШИЙН ТОО, хүйсээр 2019-01-31
Боловсрол ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛЛАГЧИД 2018-12-31
Боловсрол ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛТОЙ ҮНДСЭН АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО 2018-12-31
Боловсрол СУРГУУЛЬ ЗАВСАРДСАН 6-14 НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-02-18
Боловсрол БҮХ ШАТНЫ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2018-05-15
Боловсрол БҮХ ШАТНЫ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, төрөл, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2017-08-17
Боловсрол БҮХ ШАТНЫ СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН БАГШИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр
Боловсрол БҮХ ШАТНЫ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2018-11-07
Боловсрол ЕБС-ИЙН НЭГДҮГЭЭР АНГИД ШИНЭЭР ЭЛСЭГЧДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2018-05-30
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧ-БАГШИЙН ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-01-31