Эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээллийг Эрүүл мэндийн яам (ЭМЯ)-ны дэргэдэх Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Эрүүл мэндийн газар (ЭМГ) нэгтгэн гаргаж, сар бүрийн 6-нд, мөн жилийн мэдээг жил бүрийн 3-р сарын 10-нд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлдэг. Сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайланг жилд нэг удаа гаргаж ЭМЯ-нд ирүүлнэ. Энэ тайланд эрүүл мэндийн байгууллагын тоо, эмнэлгийн орны тоо, эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллагчдын тоо, их эмчийн тоо, эмнэлгийн дунд мэргэжилтний тоо мэргэжлийн төрлөөр, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн өвчлөл, нас барсан хүний тоо, өвчний ангиллаар нэгтгэгддэг. Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзүүлэлтийг ЭМЯ-ны мэдээлэлд үндэслэн энэхүү эмхтгэлд оруулав.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Эрүүл мэнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, байгууллагын төрлөөр 2019-04-25
Эрүүл мэнд ХҮН АМЫН НАС БАРАЛТЫН ЗОНХИЛОХ ШАЛТГААН, улсын дүн, өвчний бүлэг, хүйсээр, жил бүрийн эцэст 2019-04-25
Эрүүл мэнд ХОРТ ХАВДРААР ШИНЭЭР ӨВЧЛӨГЧДИЙН ТОО, 10000 хүнд ногдохоор, хорт хавдрын төрлөөр, жил бүрийн эцэст 2020-03-31
Эрүүл мэнд АМЬД ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙН ТОО, улсын дүн, сараар 2020-03-13
Эрүүл мэнд АМАРЖСАН ЭХИЙН ТОО, улсын дүн, сараар 2020-03-13
Эрүүл мэнд ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨР ӨВЧИЛСӨН ХҮНИЙ ТОО, улсын дүн, сараар 2020-03-13
Эрүүл мэнд ХОРТ ХАВДРААР НАС БАРАГЧДЫН ТОО, 10000 хүнд ногдохоор, хорт хавдрын төрлөөр, жил бүрийн эцэст 2020-03-31
Эрүүл мэнд ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭЖ ЭМЧЛҮҮЛСЭН ӨВЧТНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2020-02-20
Эрүүл мэнд ЭМНЭЛГИЙН ОРНЫ ТОО, улсын дүн, төрлөөр, жил бүрийн эцэст 2019-04-25
Эрүүл мэнд ЭХИЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2020-02-19
Эрүүл мэнд ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2019-04-25
Эрүүл мэнд ЭХИЙН ЭНДЭГДЭЛ, улсын дүн, сараар 2020-03-13
Эрүүл мэнд ЭМ ЗҮЙЧДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2019-04-25
Эрүүл мэнд НЭГ ИХ ЭМЧИД НОГДОХ ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2019-04-25
Эрүүл мэнд НЭГ СУВИЛАГЧИД НОГДОХ ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2019-04-25
Эрүүл мэнд ИХ ЭМЧИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2019-04-25
Эрүүл мэнд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2020-03-31
Эрүүл мэнд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд ногдохоор, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2020-03-13
Эрүүл мэнд ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2019-05-30
Эрүүл мэнд НАС БАРАЛТ, зонхилох өвчний ангиллаар, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар, жил бүрийн эцэст 2019-04-29
Эрүүл мэнд ТӨРСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 6, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ УДАА ЭМНЭЛГИЙН ХЯНАЛТАД ХАМРАГДСАН ХУВЬ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцэст 2019-04-25
Эрүүл мэнд НЭГ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ӨРГӨН ДАРХЛААЖУУЛАЛТАД ХАМРАГДАЛТ, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцэст 2019-04-25
Эрүүл мэнд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд ногдохоор бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2019-09-17
Эрүүл мэнд ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨР ӨВЧЛӨГЧИД, өвчний төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2019-05-30
Эрүүл мэнд ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТЭН, мэргэжлээр, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2019-04-29
Эрүүл мэнд ЭМНЭЛГИЙН ОРНЫ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2019-04-29
Эрүүл мэнд ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭГЧИД, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар, жил бүрийн эцэст 2019-04-29
Эрүүл мэнд ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨР ӨВЧЛӨГЧИД, 10000 хүн амд ногдохоор, бүс, аймаг, нийслэлээр,жил бүрийн эцэст 2019-06-07
Эрүүл мэнд НЭГ СУВИЛАГЧИД НОГДОХ ХҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-04-29
Эрүүл мэнд АМАРЖСАН ЭХ, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2019-04-29
Эрүүл мэнд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2019-04-29
Эрүүл мэнд ЭМ ЗҮЙЧИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2019-04-29
Эрүүл мэнд ЖИРЭМСЭН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭХНИЙ 3 САРТАЙД ЭМНЭЛГИЙН ХЯНАЛТАД ХАМРАГДСАН ХУВЬ бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцэст 2019-04-25
Эрүүл мэнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2019-05-15
Эрүүл мэнд ИХ ЭМЧИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар, жил бүрийн эцэст 2019-04-29
Эрүүл мэнд АМЬД ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2020-02-20
Эрүүл мэнд ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд ногдохоор, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2020-02-19
Эрүүл мэнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ЗАРДАЛ 2019-05-29
Эрүүл мэнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ДААТГУУЛАГЧИД, сараар 2020-03-19
Эрүүл мэнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА, төрлөөр, сараар(сая төгрөгөөр) 2020-03-19
Эрүүл мэнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛДЭГ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН БОРЛУУЛАЛТЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, эмийн ерөнхийбүлгийн нэршлээр,(мянган ширхэг) 2020-03-19
Эрүүл мэнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛДЭГ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН БОРЛУУЛАЛТЫН ҮНЭ, эмийн ерөнхий бүлгийн нэршлээр(сая төгрөгөөр) 2020-03-19