Нийгмийн даатгал, халамж

Нийгмийн даатгал. Монгол Улсын Их Хурлaac 1994 онд нийгмийн даатгалын багц хуулиудыг батлан гаргаснаар нийгмийн даатгалын тогтолцооны хууль эрх зүйн үндэс бүрдсэн. Нийгмийн даатгал нь иргэн, төр, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас зохих журмын дагуу шимтгэл төлж, нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлэн, даатгуулагч иргэн өндөр наслах, хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу хөдөлмөрийн чадваргүй болох, өвчлөх, ажилгүй болох үед өөрт нь, тэрчлэн нас барахад түүний асрамжинд байсан хүмүүст х ууль тогтоомжинд заасан т этгэвэр, тэтгэмж, төлбөр олгох зориулалттай нийгэм эдийн засгийн арга хэмжээ юм. Aймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүдээс сар бүр нийгмийн даатгалын орлого, зарлага, тэтгэвэр авагчдын тоо, тэтгэврийн хэмжээ, төрөл, даатгалын сангийн орлого, даатгуулагчдын тоо зэрэг үзүүлэлтээр тайланг гаргадаг бөгөөд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт нэгтгэн ҮСХ-нд мэдээлэгдэнэ. Нийгмийн халамж. Аймаг, нийслэлийн Хөдөлмөр халамжийн, үйлчилгээний газруудаас сар бүр халамжийн орлого, зарлага, тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлтийн хэмжээ, төрөл, хамрагдсан хүний тоо, хүний хөгжлийн сангийн орлого, зарлага, хүний тоо зэрэг үзүүлэлтээр гаргаж буй тайланг Хөдөлмөр Халамжийн үйлчилгээний газар нэгтгэн ҮСХ-нд ирүүлж байна. Нийгмийн халамжийн хуулийн дагуу халамжийн дэмжлэг, туслалцаа шаардлагатай хүнд тэтгэвэр, нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж олгох, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн болон төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг нийгмийн халамж гэнэ.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГИЙН ОРЛОГО, төрлөөр 2019-06-12
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОРЛОГО, төрлөөр 2019-06-27
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТУСЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ АВСАН ХҮНИЙ ТОО, тэтгэмжийн төрлөөр 2019-06-12
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГИЙН ЗАРЛАГА, төрлөөр 2019-06-12
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭ, төрлөөр, сараар 2019-06-12
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДСАН ХҮНИЙ ТОО, төрлөөр, сараар 2019-04-30
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ДААТГУУЛАГЧДЫН ТОО, сараар 2019-06-12
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭ, төрлөөр, сараар 2019-01-22
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭ, төрлөөр 2019-06-12
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТЭТГЭВЭР АВАГЧДЫН ТОО, төрлөөр 2019-06-12
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ДААТГУУЛАГЧДЫН ТОО, төрлөөр 2019-06-12
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ЗАРЛАГА 2019-06-12
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОРЛОГО, төрлөөр, аймаг, нийслэлээр 2019-06-12
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДСАН ХҮНИЙ ТОО, төрлөөр, сараар 2019-08-22
Нийгмийн даатгал, халамж НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭ, төрлөөр, сараар 2019-08-22