Гэмт хэрэг, шүүх

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан нийгэмд аюултай гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэг гэнэ. ҮСХ нь гэмт хэргийн мэдээллийг Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд заасны дагуу гэмт хэргийн төрлөөр нэгтгэн гаргаж байна.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн ангиллаар, жил, сараар 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, сар, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН НИЙТ СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, хүйсээр, насны ангиллаар, сараар 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН НИЙТ СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧДЫН ТОО, гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдлаар, сараар 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн төрлөөр, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн төрлөөр, сумаар, жилээр 2018-04-09
Гэмт хэрэг, шүүх ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, тэрбум төгрөгөөр, сар, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХОХИРСОН ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, дүүргээр, насны бүлгээр, жилээр 2019-03-20
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн ангиллаар, сумаар 2018-04-03
Гэмт хэрэг, шүүх ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХОХИРСОН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны ангилал,сумаар, жилээр 2018-04-09
Гэмт хэрэг, шүүх ГЭМТСЭН ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх ХОХИРОГЧ БАЙГУУЛЛАГА, хариуцлагын хэлбэрээр, бүс, аймаг, нийслэл, дүүргээр, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх ХОХИРОГЧ ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, нийгмийн байдлаар, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛҮҮЛСЭН ХӨДӨЛМӨРИЙН МАРГААН, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх ШҮҮХЭЭР ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2019-03-20
Гэмт хэрэг, шүүх ШҮҮХЭЭР ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны ангилал, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛҮҮЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, сая төгрөгөөр, сум, дүүргээр, өмчийн хэлбэрээр, жилээр 2018-04-10
Гэмт хэрэг, шүүх ХҮНИЙ АМЬД ЯВАХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-18
Гэмт хэрэг, шүүх ХҮНИЙ БЭЛГИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨ, ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-19
Гэмт хэрэг, шүүх ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-19
Гэмт хэрэг, шүүх ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-19
Гэмт хэрэг, шүүх АВЛИГЫН ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх АВЛИГЫН ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ, тэрбум төгрөгөөр, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАЙЛАН, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАЙЛАН, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАЙЛАН, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг, шүүх 16, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ 10000 ХҮНД НОГДОХ БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-19
Гэмт хэрэг, шүүх ХОХИРСОН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны ангилал, гэмт хэргийн төрлөөр 2018-11-17
Гэмт хэрэг, шүүх 16, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ 10000 ХҮНД НОГДОХ ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-19
Гэмт хэрэг, шүүх ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2019-03-20
Гэмт хэрэг, шүүх НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-20