Гэмт хэрэг, шүүх

Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд заасан, нийгэмд аюултай, гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэг гэнэ. Гэмт хэргийн нийгмийн шинж чанар, аюулын хэр хэмжээ, оногдуулж болох ялын хүнд, хөнгөнийг харгалзан гэмт хэргийг хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд, онц хүнд гэж ангилна.

БүлэгХүснэгтийн нэр
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн ангиллаар, жил, сараар
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, сар, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН НИЙТ СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН НИЙТ СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧДЫН ТОО, гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдлаар, сараар
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн төрлөөр, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн төрлөөр, сумаар, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТ, тэрбум төгрөгөөр, сар, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХОХИРСОН ИРГЭД, бүс, аймаг, нийслэл, насны бүлгээр, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн ангиллаар, сумаар
Гэмт хэрэг, шүүх ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХОХИРСОН ИРГЭДИЙН ТОО, сумаар, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх ГЭМТСЭН ИРГЭД, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХОХИРСОН ИРГЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх НАС БАРСАН ИРГЭД, гэмт хэргийн төрөл, хүйсээр, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх ХОХИРОГЧ БАЙГУУЛЛАГА, төрөл, бүс, аймаг, нийслэл, дүүргээр, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх ХОХИРОГЧ ИРГЭД, УЧИРСАН ХОХИРОЛ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТ, бүс, аймаг, нийслэл, дүүргээр, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх ХОХИРОГЧ ИРГЭД, нийгмийн байдлаар, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛҮҮЛСЭН ХӨДӨЛМӨРИЙН МАРГААН, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх ШҮҮХЭЭР ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх ШҮҮХЭЭР ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛҮҮЛСЭН ХЭМЖЭЭ, сая төгрөгөөр, сумаар, жилээр
Гэмт хэрэг, шүүх ХҮНИЙ АМЬ БИЕ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр
Гэмт хэрэг, шүүх ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛ, НИЙГМИЙН ЁС СУРТАХУУНЫ ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр
Гэмт хэрэг, шүүх ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр
Гэмт хэрэг, шүүх МАЛЫН ХУЛГАЙН ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр
Гэмт хэрэг, шүүх НИЙГМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр
Гэмт хэрэг, шүүх ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, АШИГЛАЛТЫН ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр
Гэмт хэрэг, шүүх АЖ АХУЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр
Гэмт хэрэг, шүүх ХОХИРОГЧ ИРГЭД, насны бүлгээр
Гэмт хэрэг, шүүх АВЛИГЫН ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ
Гэмт хэрэг, шүүх АВЛИГЫН ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ
Гэмт хэрэг, шүүх АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАЙЛАН
Гэмт хэрэг, шүүх ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАЙЛАН
Гэмт хэрэг, шүүх ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАЙЛАН