Хүрээлэн байгаа орчин

Yндэсний статистикийн газрын дарга, Байгаль орчны сайдын (хуучин нэрээр) 2005 оны 138/306 тоот хамтарсан тушаал, Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2008 оны 01/175 тоот тушаал болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны А-361 тоот тушаалаар байгаль орчны талаархи албан ёсны статистикийн мэдээллийг гаргах тайлангийн маягтыг батлан мөрдүүлж байна. Газрын тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу газрын нэгдмэл санг хөдөө аж ахуйн газар; хот, тосгон, бусад суурины газар; зам, шугам, сүлжээний газар; ойн сан бүхий газар; усны сан бүхий газар; тусгай хэрэгцээний газар гэж ангилагддаг. Монгол Улсын ойн сан бүхий газар 14.3 сая га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 9,1 хувийг эзэлж байна. Цаг уурын олон жилийн дунджийг 1960-1990 oны дундаж үзүүлэлтээс тооцож мэдээллийг гаргав. Тухайн жилд ахуйн зориулалтаар агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын тушаалаар жил бүр тогтоодог. Агаар дахь хими, физикийн гаралтай түгээмэл бохирдуулагчийн хүлцэх хэмхэмжээг агаар дахь бохирдуулагч бодисын агууламжийн хүлцэх хэмхэмжээний стандартын дагуу тодорхойлдог байна. Усны тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу усны тооллогыг улсын хэмжээнд 4 жил тутамд холбогдох мэргэжлийн байгууллага (Усны газар) явуулж, үр дүнг улсын мэдээллийн санд нэгтгэдэг бөгөөд уг тооллогыг 2003, 2007 болон 2011онд явуулсан байна. Тооллого явуулах үед гол, горхи, булаг, шанд, рашаан, нуур, тойром нь усгүй болсон тохиолдолд ширгэсэнд тооцсон. Онцгой байдлын ерөнхий газар харьяа нэгжүүдээсээ аюулт үзэгдэл, ослын мэдээг авч нэгтгэн Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлдэг.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хүрээлэн байгаа орчин МОНГОЛ УЛСЫН ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САН, үндсэн ангилалаар, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2018-06-27
Хүрээлэн байгаа орчин ХОХИРОЛ УЧИРСАН ТАЛБАЙ 2018-06-27
Хүрээлэн байгаа орчин ГАДАРГЫН УС*, бүс, аймаг, нийслэлээр, тооллого явагдсан оноор 2017-07-19
Хүрээлэн байгаа орчин ОЙГООС БЭЛТГЭСЭН МОДНЫ ХЭМЖЭЭ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-06-27
Хүрээлэн байгаа орчин АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, ангийн нэрээр
Хүрээлэн байгаа орчин БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛСАН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ 2018-06-27
Хүрээлэн байгаа орчин ЦАГ УУРЫН ОЛОН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮЗҮҮЛЭЛТ, аймгийн төв нийслэлээр 2018-06-27
Хүрээлэн байгаа орчин АГААРЫН ДУНДАЖ ТЕМПЕРАТУР, станцаар 2018-09-13
Хүрээлэн байгаа орчин ХУР ТУНАДАСНЫ НИЙЛБЭР, сараар, аймаг, нийслэлээр 2018-09-13
Хүрээлэн байгаа орчин САЛХИНЫ ҮНЭМЛЭХҮЙ ИХ ХУРД, сараар, аймаг, нийслэлээр 2018-09-13
Хүрээлэн байгаа орчин ШОРООН БОЛОН ЦАСАН ШУУРГАТАЙ ӨДРИЙН ТОО, сараар, аймаг, нийслэлээр 2018-09-13
Хүрээлэн байгаа орчин ТОХИОЛДСОН ГАМШИГТ ҮЗЭГДЭЛ, УЧИРСАН ХОХИРОЛ 2018-09-12
Хүрээлэн байгаа орчин ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРИЙН ТОО, давхардсан тоогоор, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-06-27
Хүрээлэн байгаа орчин АГААРЫН ЧАНАРЫН СТАНДАРТ ДАХЬ ХҮЛЦЭХ ХЭМ ХЭМЖЭЭ 2017-07-19
Хүрээлэн байгаа орчин АГААР ДАХЬ БОХИРДУУЛАГЧ БОДИСЫН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ АГУУЛАМЖ, аймгийн төв, нийслэлээр 2018-06-27
Хүрээлэн байгаа орчин АГААР ДАХЬ БОХИРДУУЛАГЧ БОДИСЫН АГУУЛАМЖ, сараар, станцаар 2018-09-12