Бизнес регистр

Бизнес регистр гэдэг нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, хаяг, регистрийн дугаар, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэмжээ, борлуулалтын орлого, үндсэн хөрөнгийн хэмжээ, ажиллагчдын тоо зэрэг үндсэн үзүүлэлтийг агуулсан мэдээллийн сан юм. Бизнес регистрийн санд эдийн засгийн бүхий л салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага болон тэдгээрийн салбар нэгжүүдийн мэдээллийг хамруулж байгаа. Бизнес регистрийн мэдээллийн санг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1998 оны анхны тооллогын үр дүнд үндэслэн байгуулсан бөгөөд түүнээс хойш орсон өөрчлөлтийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2006, 2011 оны тооллогын дүн, Улсын татварын ерөнхий газрын бүртгэл болон бусад байгууллагын мэдээллийг үндэслэн улирал тутам шинэчилж байна. Энэхүү бүлгийн үзүүлэлтийг бизнес регистрийн сангийн мэдээллийг ашиглан гаргав.

Он сонгох:
Улирал:
Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ, эдийн засгийн үйл ажиллагааны чиглэл, бүтцээр

3 771

7 644

6 887

35 034

34 389

Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ, ажиллагчдын тооны бүлэг, бүтцээр

75 801

5 236

4 189

2 499

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдлаар

174 936

87 725

47 125

35 480

2 011

2 595

87 211