МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/хөдөөгөөр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-03-30


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого