ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/ хөдөөгөөр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-06-13 / Хугацааны давтамж: Жил 1963 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого