Хэмжих нэгж: хүн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-01-17


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Өрх, хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлтийн жилийн тайлан, НС-1