Хэмжих нэгж: хүн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-01-17 / Хугацааны давтамж: Жил 2003 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Өрх, хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлтийн жилийн тайлан, НС-1