Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-17 / Хугацааны давтамж: Жил 2003 ~ 2017


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Өрх, хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлтийн жилийн тайлан, НС-1