Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-01-11


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Өрх, хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлтийн жилийн тайлан, НС-1