16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ, ГЭР БҮЛГҮЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2013-07-09 / Хугацааны давтамж: Жил 2003 ~ 2012


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого