Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-05-17 / Хугацааны давтамж: Жил 1970 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, бүтэн жилийн тайлан