ХҮН АМЫН НЯГТРАЛ, аймаг, нийслэлээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-04-17 / Хугацааны давтамж: Жил 1963 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого