ХҮН АМ ЗҮЙН АЧААЛАЛ, аймаг, нийслэлээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-05-22 / Хугацааны давтамж: Жил 1963 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Суурин хүн амын жилийн эцсийн тайлан