ХҮН АМ ЗҮЙН АЧААЛАЛ, аймаг, нийслэлээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-04-23


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Суурин хүн амын жилийн эцсийн тайлан