Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-05-16 / Хугацааны давтамж: Жил 1957 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, бүтэн жилийн тайлан