Хэмжих нэгж: хүн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-12-03


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ажиллах хүчний судалгаа