Хэмжих нэгж: хүн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-06-16


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ажиллах хүчний судалгаа