Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-11-18


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ажиллах хүчний судалгаа