ХӨДӨЛМӨРИЙН ДУТУУ АШИГЛАЛТЫН ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-03-12


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ажиллах хүчний судалгаа