Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-11-03


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн сарын мэдээ