Хэмжих нэгж: мян.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-11-03 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн сарын мэдээ