НИЙТ ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ , улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр

Хэмжих нэгж: га

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-04-24


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Тариалсан талбайн жилийн мэдээ