НЭГ ГА ТАЛБАЙГААС ХУРААСАН УРГАЦ ҮР ТАРИА, БУУДАЙ, ТӨМС, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр

Хэмжих нэгж: ц

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-06-06


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ургац хураалтын жилийн эцсийн мэдээ