Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2016-09-13 / Хугацааны давтамж: Жил 2001 ~ 2015


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Орон сууц, нийтийн аж ахуй