ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр

Хэмжих нэгж: хүн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-09 / Хугацааны давтамж: Жил 2001 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Соёл, шинжлэх ухаан