ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-17 / Хугацааны давтамж: Жил 2001 ~ 2017


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аймаг, нийслэлийн ЕБС-ийн бүлгийн хичээлийн жилийн тайлан