ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-20 / Хугацааны давтамж: Жил 2001 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аймаг, нийслэлийн ЕБС-ийн бүлгийн хичээлийн жилийн тайлан