ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨДРӨӨР ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-10-13


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аймаг, нийслэлийн ЕБС-ийн бүлгийн хичээлийн жилийн тайлан