ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨДРӨӨР ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2016-10-12 / Хугацааны давтамж: Жил 2006 ~ 2015


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аймаг, нийслэлийн ЕБС-ийн бүлгийн хичээлийн жилийн тайлан