ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-05-08


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аймаг, нийслэлийн ЕБС-ийн бүлгийн хичээлийн жилийн тайлан