ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-04-23


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аймаг, нийслэлийн ЕБС-ийн бүлгийн хичээлийн жилийн тайлан