ХУРЛЫН ЛАМ НАРЫН ТОО, шашны төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-09


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Сүм хийдийн үйл ажиллагааны орлого, зарлагын улирлын тайлан