ЭХИЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-18 / Хугацааны давтамж: Жил 1989 ~ 2016


Эх сурвалж: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ Хүн амын төрөлт, нас баралт, өвчлөлийн сарын мэдээ, ЭМТ-501, Амбулаторит бүртгэгдсэн хүн амын өвчлөлийн жилийн тайлан, ЭМТ-502