НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сараар

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2022-09-09


Эх сурвалж: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ Хүн амын төрөлт, нас баралт, өвчлөлийн сарын мэдээ, ЭМТ-501, Амбулаторит бүртгэгдсэн хүн амын өвчлөлийн жилийн тайлан, ЭМТ-502