НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-28 / Хугацааны давтамж: Жил 2010 ~ 2016


Эх сурвалж: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ Хүн амын төрөлт, нас баралт, өвчлөлийн сарын мэдээ, ЭМТ-501, Амбулаторит бүртгэгдсэн хүн амын өвчлөлийн жилийн тайлан, ЭМТ-502