БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, сар, жилээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-10-09


Эх сурвалж: ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн сарын мэдээ, ГХТБ-2401