ЦАГ УУРЫН ОЛОН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮЗҮҮЛЭЛТ, станцаар, жилээр

Хэмжих нэгж: ℃

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-06-18


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн мэдээ