АГААР ДАХЬ БОХИРДУУЛАГЧ БОДИСЫН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ АГУУЛАМЖ, станцаар, жилээр

Хэмжих нэгж: мг/м3

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-08-20


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам