Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-05-28


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО НҮБХХ