Хэмжих нэгж: мян.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2016-06-30 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2015


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд