Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2016-06-30 / Хугацааны давтамж: Жил 1997 ~ 2015


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аймаг, нийслэлийн ЕБС-ийн бүлгийн хичээлийн жилийн тайлан