100000 АМЬД ТӨРӨЛТӨД НОГДОХ ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, аймаг, нийслэлээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2016-06-30


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд